Aiandus.ee
Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
PRIA märtsikuu e-infokiri (2024-03-29 07:40:22)


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Oluline info

 

  https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Pindalatoetuste vastuvõtu eelinfo

 

Seoses keerulise olukorraga põllumajanduses on Euroopa Komisjon algatanud toetuste nõuete lihtsustamise, mille rakendamine on osaliselt planeeritud juba 2024. aastasse. Seadusandlusega muudetakse toetuste tingimusi ja nõudeid, mis toob omakorda kaasa vajaduse muuta toetuste infosüsteeme ja kontrollisüsteemi. Nii hilises etapis tehtavate muudatuste tõttu on pindala- ja loomapõhiste otsetoetuste ning maaelu arengu toetuste taotluste vastuvõtu perioodi algusaeg täpsustamisel. PRIA teeb kõik endast oleneva, et vastuvõtu saaks avada maikuus esimesel võimalusel, aga täpne vastuvõtu alguse kuupäev selgub pärast seadusandluse täpsustumist ja võimalike täienduste vajaduse ning tehnilise keerukuse selgumist. Täpne info vooru avanemise kuupäeva kohta avaldatakse hiljemalt 24. aprillil PRIA kodulehel.

2024. aastal saab esmakordselt taotleda järgmisi toetusi:

  • kohalikku sorti taime kasvatamise toetust (SORT);

  • väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetust (VPR);

  • turvas- ja erodeeritud mullaga väärtusliku püsirohumaa kaitse toetust (MULD-VPR);

  • põhjavee kaitse alal asuva väärtusliku püsirohumaa kaitse toetust (PÕHJAVESI-VPR).

Maaelu arengukava 2014–2020 toetustest saab viimast aastat taotleda:

  • ohustatud tõugu looma pidamise toetust (OTL);

  • poolloodusliku koosluse hooldamise toetust (PLK).

Ülejäänud toetused on jäänud samaks nagu 2023. aastal. Täielik toetuste nimekiri on leitav meie kodulehel.

Varasemal perioodil sai põllumajandustoetuste taotlemisel ja e-PRIA kasutamisel küsida tasuta abi konsulentidelt. Sellest aastast on see võimalik vaid teatud tingimustel – soodsamat nõustamisteenust saavad kasutada alustavad ettevõtjad, et saada juhendamist e-PRIA kasutamisel. Nõustamisteenust pakutakse lõppkasusaajatele, kellele ei ole määratud toetust Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel. Sihtgruppi kuuluv ettevõtja saab nõustamisteenust kasutada soodsamatel tingimustel, st teenuse eest tuleb tasuda 10% omaosalus. Ettevõtjad, kes sihtgruppi ei kuulu ning on varem nõustajate abiga toetusi taotlenud, saavad taotlusprotsessiga kursis olevatelt nõustajatelt endiselt abi, kuid osutatud nõustamisteenuse eest tuleb kliendil täies mahus ise tasuda. Kõikide nõustajate kontaktid, kelle teenuse kasutamisel on võimalik kasutada nõuandeteenuse osutamise toetust ja tasuda nõustajale vaid määrusega ettenähtud omaosaluse maksumus, on leitavad e-PRIAs menüüpunktis „Nõuandeteenused“ ja METKi kodulehel.

  https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Loomakasvatuse otsetoetuste taotlusi saab esitada 15. aprillini

 

 

2. märtsil algas PRIAs loomakasvatuse otsetoetuste taotluste vastuvõtt. 26. märtsi seisuga on PRIAle esitatud 1507 taotlust. Toetuste taotlusi võetakse e-PRIAs vastu 15. aprillini.

26. märtsi seisuga on laekunud 442 piimalehma, 724 ammlehma ning 341 ute ja kitse kasvatamise otsetoetuse taotlust. Jooksvalt saab loomakasvatuse otsetoetuste taotluste esitamise statistikat vaadata PRIA kodulehe statistikamooduli graafikul „Loomatoetuste taotlemine 2024“. Andmed on esitatud eelmise päeva seisuga.

Loomakasvatuse otsetoetuse ühikumäärad kinnitab PRIA 1. detsembriks 2024 ja määramise või taotluste rahuldamata jätmise otsustab PRIA peadirektor hiljemalt 10. detsembriks 2024. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. juunil 2025.

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg 1.  aprillist saab põldude haldamise teenuses hakata põlde joonistama


1. aprillil avame e-PRIA põldude haldamise teenuses põldude ja pärandniidu alade piiride joonistamise. Kui põldude ja pärandniidu alade piirid aegsasti valmis joonistada, läheb pindalataotluse esitamine hiljem ladusamalt. Taotlust praegu veel eeltäita ei saa.

Põldude/pärandniidu alade joonistamisel palume pöörata tähelepanu sellele, et piirid, maakasutus ja kultuur vastaksid tegelikule olukorrale 2024. aastal ja et toetuse taotlejal oleks nende maade kohta olemas kehtiv maakasutusõigus.

Põllumassiivide, pärandniitude ja mitmete toetuste jaoks vajalike aluskihtide uuendamine on veel pooleli ja nende andmed võivad muutuda kuni taotluste vastuvõtuperioodi alguseni.

 

 

 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Põllumassiivide piiride uuendamine


Eelmisel aastal tegi Maa-amet uued ortofotod Eesti lõunapoolsema osa kohta. Nende alusel vaatab PRIA põllumassiivide ja maastikuelementide piirid üle ning uuendab neid, kui looduses on toimunud muudatused. Piiride uuendamine algas detsembris ja lõpeb aprillis. Uuendatud andmed jõuavad jooksvalt põllumassiivide veebikaardile ja e-PRIA teenusesse „Põllumassiivide muudatused“ (e-PRIA –> Pindalateenused –> Põllumassiivide muudatused).

 

Kuna PRIA pärast muudatuste tegemist eraldi teavitust ei tee, siis on taotlejatel oluline põllumassiivide veebikaardil või e-PRIA teenuses „Põllumassiivide muudatused“ ise oma põllumassiividel silma peal hoida. „Põllumassiivide muudatused“ teenuses saab vaadata endaga seotud põllumassiivide registri seisu ühtses nimekirjas. Seejuures on näha, millal on põllumassiiv viimati üle vaadatud ja piire muudetud ning kus ja kui suur on pindalaline muudatus. Samuti saab jälgida, kas põllumassiiv on ülevaatamisel või on see registrimuudatuste täpsustamiseks välikontrolli suunatud.

Kui taotleja leiab, et tehtud muudatus ei vasta tegelikule olukorrale looduses, siis tuleb tal sellest PRIAle teada anda. Selleks tuleb e-PRIA teenuses „Põllumassiivide muudatused“ esitada uus piir koos selgitustega selle kohta, mis on muutunud. Samas teenuses saab esitada ka avaldusi nende kasutusele võetud maade osas, mis on uued ja millele soovitakse käesoleval aastal taotleda pindalatoetusi.

 


 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Kuidas läks LEADERi juhendamisteenusel?


LEADER toetused on suunatud kohalike kogukondade arenguks ning sel aastal said taotlejad 19. veebruarist 8. märtsini uue teenusena kasutada juhendamist. LEADER juhendamisele olid oodatud kõik, kel on huvi tänavu seda toetusskeemi kasutada. Kohtumiseks pidi klient PRIA kodulehel broneerima aja ning valima, kas ta soovib juhendamist telefoni teel, veebis või Järvamaa kontoris kohapeal. Et juhendaja saaks võimalikult hästi kohtumiseks ette valmistuda, sai klient registreerimisel teada anda näiteks ka oma tegevuspiirkonna, planeeritava tegevuse ja ajakava.

Kokku kasutas juhendamisteenust 35 klienti, kellest 17 esitasid lõppenud taotlusvoorus ka taotluse. Juhendamisteenuse ühe positiivse küljena sai kinnitust, et juhendajaga oma projekti üle arutledes võib klient jõuda ka arusaamisele, et konkreetne toetusskeem tema projektile ei sobigi, aga koostöös PRIA-poolse juhendajaga võib ta leida hoopis teisi toetusvõimalusi.

Kõige populaarsem juhendamise viis oli veebipõhine: seda kasutasid ligi pooled teenuse valinud kliendid. Kõige enam küsimusi oli abikõlblike kulude, hinnapakkumustega seotud teemade, omandiga seotud teemade ja toetusmäärade kohta.

Kliendid hindasid pakutavat teenust kõrgelt ja pidasid seda võimalust äärmiselt vajalikuks, eriti uue perioodi algusest ja uuest skeemist tulenevalt. Peame klientide tagasisidet väga oluliseks ja püüame arvestada esitatud ettepanekutega, et tulevikus veelgi paremat teenust pakkuda.

 


 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse eelarvele lisandus veel 15  miljonit


2023. aastal toimunud põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse taotlusvoorus esitati kokku 542 taotlust toetuse kogusummas 70 105 332 eurot. Taotlusvooruks oli esialgu eraldatud 27 532 000 eurot ja seega ületas taotletud toetuse summa eelarvet mitmekordselt.

1. märtsil 2024 allkirjastas regionaalminister eelarvekäskkirja muudatuse, millega tõsteti 2023. aasta taotlusvooru eelarvet juba kolmandat korda. Eelnevalt on taotlusvooru eelarvet tõstetud 2023. aasta juulis 5,2 miljoni ja 2023. aasta novembris 9,5 miljoni euro võrra. Sel korral suurendati eelarvet 15 miljoni euro võrra ja nüüdseks on taotlusvoorus esitatud taotluste rahastamiseks ette nähtud vahendite kogusumma 57 232 000 eurot.

Eelarve suurendamine on ühelt poolt tingitud toetusesaajate prognoositust suuremast huvist, aga teisalt ka vajadusest tagada maaelu arengukava 2014–2020 vahendite maksimaalne võimalik kasutus. Seoses lisandunud eelarvega on PRIA võtnud menetlusse kõik taotlused, mis ületavad minimaalset hindepunktide lävendit. Enamus toetuse määramise otsused tehakse hiljemalt 15. aprilliks, aga lisandunud eelarve osas võib osade taotluste puhul otsuse tegemise tähtaeg pikeneda. Sel juhul teavitame toetuse taotlejat personaalselt e-kirja teel. 

 

 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetuse 2023. aasta taotlusvooru eelarvet suurendati

 

2023. aasta novembris sai esitada taotlusi põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamiseks. Kokku esitati 194 taotlust kogusummas üle 11 miljoni euro.

Taotlusvooru eelarveks oli esialgu eraldatud 4,96 miljonit eurot ning toetuse määramise või mittemääramise otsuste tegemise tähtajaks oli 26. veebruar 2024.

Toimunud taotlusvoorus ületas nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa taotlusvooru eelarvet ja esitatud taotlustest koostati vastavalt toetuse hindamiskriteeriumitele paremusjärjestus. Meetme määruse kohaselt rahuldatakse toetuseks eraldatud vahendite piires need taotlused, mis hindamise tulemusel koostatud paremusjärjestuse alusel ületavad lävendi ning on paremusjärjestuse parimad.

Kuna taotlejate huvi toetuse vastu oli prognoositust suurem, suurendas regionaalminister 1. märtsil 2024 taotlusvooru eelarvet 1,68 miljoni euro võrra. Seega on 2023. aasta novembris toimunud taotlusvooru eelarve kokku 6,64 miljonit eurot. Kuna eelarvet suurendati, siis tehakse lisandunud eelarvesse mahtuvate toetustaotluste otsused hiljemalt 15. mail 2024. aastal.

 

 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Mais saab esitada toetuse taotlusi maaparandussüsteemide eesvoolude uuendamiseks ning keskkonnakaitserajatiste ehitamiseks ja uuendamiseks


2.–9. maini  saab esitada toetustaotluseid maaparandussüsteemide eesvoolude uuendamiseks ning keskkonnakaitserajatiste ehitamiseks ja uuendamiseks.

Toetuse eesmärgiks on tagada kliimamuutuste tingimustes põllumajandussektori vastupanuvõime ja toiduga kindlustatus ning vähendada põllumajandussaagi kadu.

Toetatakse tegevusi, mis parandavad maaparandussüsteemide eesvoolude tehnilist ja ökoloogilist seisundit ning tagavad seeläbi süsteemide toimimise. Lisaks toetatakse keskkonnakaitserajatiste ehitamist, et leevendada maaparandussüsteemide toimimisega kaasnevat negatiivset keskkonnamõju.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, äriühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad, maaparandusühistud, mittetulundusühingud ja kohalikud omavalitsused.

Eesvoolu, settebasseini ja puhastuslodu uuendamise korral saab toetust taotleda ühikuhinna alusel ning projekti ega hinnapakkumuste esitamine ei ole vajalik. Keskkonnakaitserajatise ehitamisel on vaja järgida ehitusseadustikus või maaparandusseaduses sätestatud tingimusi ja korda ning esitada ka määrusega nõutud lisadokumendid.

Taotlused tuleb esitada eraldi iga maaparandussüsteemi kohta ning taotlusele tuleb koondada kõik sellel maaparandussüsteemil kavandatavad tegevused.

Täpsemad toetuse taotlemise tingimused leiab PRIA kodulehelt.

 

 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Investeeringute teostamisega seotud tähtaegadest


Investeeringutoetuste saajatel on projektide elluviimiseks reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Taotluses lubatud tegevused tuleb teostada maaeluministri määruses sätestatud tähtajaks. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas on minister määrusi muutnud ja tähtaegu pikendanud, kuid programmperioodi 2014–2020 lõpu lähenedes muutuvad võimalused tähtaegu pikendada üha väiksemaks.

Toetuse saajad, kes on saanud taotluse rahuldamise otsuse, kuid teavad kindlalt, et siiski ei soovi planeeritud investeeringuid ellu viia, saavad toetusest loobuda, esitades sellekohase avalduse PRIAle. Avalduse esitamiseks ei pea ootama tegevuste elluviimise tähtaja saabumist. Avaldus tuleb esitada siis, kui on selgunud asjaolud, mis tingivad projektis planeeritud tegevuste teostamata jätmise ning on olemas kindel teadmine, et projekt jääb ellu viimata. 

Pane tähele! Tähtajad võivad taotlusvoorude lõikes erineda – palume kindlasti jälgida, millised on tähtajad konkreetse projekti elluviimiseks.


MAK meetmete
 investeeringute teostamise tähtaegade kohta saate lugeda siit.

 


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpgLõppenud, käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Vaata lõppenud voorude tulemusi  siit

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Vaata käimasolevate ja saabuvate taotlusvoorude infot  siit


Käesoleva aasta toetuste planeeritud ajakava asub PRIA kodulehel.
Voorude kuupäevad täpsustuvad jooksvalt.

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpgHea teada

 

 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Põllumajandustoetuste taotlemise nõuandeteenuses on olulisi muudatusi


Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava järgi algas 2024. aastal uus rahastamistsükkel, millega muutub oluliselt toetuste taotlemise nõustamine.

Varasemal, 2017–2023 kestnud perioodil sai põllumajandustoetuste taotlemise ja e-PRIA kasutamisega seotud nõustamiskulud katta nõuandetoetusega. Uuel perioodil on see võimalik vaid teatud tingimustel – soodsamat nõuandeteenust toetuste taotlemise ja elektrooniliste andmekogude kasutamisega seotud küsimustes saab kasutada kindel sihtgrupp.

Põhirõhk on suunatud alustavatele ettevõtjatele, et neid e-PRIA kasutamisel juhendada ja toetada. Alustavaks ettevõtteks saab lugeda lõppkasusaajaid (ettevõtjaid), kellele ei ole määratud toetust Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel.

Alustavatele ettevõtjatele on kuni kaheks aastaks kättesaadavad toetatud nõustamisteenused otsetoetuste, pindala- ja loomapõhiste maaelu arengu toetuste taotluste puhul ning muude maaelu arengu toetuste taotlemisel. Sihtgruppi kuuluv ettevõtja saab nõustamisteenust kasutada soodsamatel tingimustel – st teenuse eest tuleb tasuda 10% omaosalus.

Ettevõtjad, kes sellesse sihtgruppi enam ei kuulu ning on varem nõustajate abiga toetusi taotlenud, saavad taotlusprotsessiga kursis olevatelt nõustajatelt endiselt abi, kuid osutatud nõustamisteenuse eest tuleb kliendil täies mahus ise tasuda.

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png

 

 https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Projekti „Loodusrikas Eesti“ raames saab osaleda põllumaade elurikkuse uuringus

 

Eesti Ornitoloogiaühing ja Tartu Ülikool kutsuvad põllumaade elurikkuse uuringus osalema tootjaid, kel põldu vähemalt viis hektarit ja kes on nõus oma maal katsetama rohumaade üle aasta majandamist või viljapõllule külvamata laikude jätmist. Ühes põllumeestega uurivad seejärel teadlased, kuidas majandamata alad ja külvamata laigud mõjutavad maastiku mitmekesisust, mulla kvaliteeti ning lindude, taimede ja putukate arvukust.

Uuringualadeks sobivad rohumaad, mida majandatakse üle aasta ja mis vastavad otsetoetuste saamise nõuetele juhul, kui seal ei levi ulatuslikult ebasoovitavat taimestikku (takjas, ohakas, puju, putked, puittaimed).

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpgUudiseid Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg EL-i põllumajandus- ja kalandusministrid toetasid Euroopa Komisjoni ettepanekut liidu põllumajandustootjate halduskoormuse vähendamiseks
https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Riik toetab maapiirkonna ettevõtete arengut kokku 30 miljoniga 
https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Riik leevendab põllumeeste pindala- ja loomatoetuste taotlemisega kaasnevaid nõuded
https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi tellimusel valmis süsinikujalajälje hindamise tööriist põllumajandussektorile
 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png

 

 


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Tule PRIAsse tööle!


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Peainspektor Valgamaal – kandideerimise tähtaeg: 1.4.2024
https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Ärianalüütik – kandideerimise tähtaeg: 7.4.2024


Täiendavat infot PRIAs töötamise kohta leiab PRIA kodulehelt.

Allikas: PRIA e-infokiri


Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
Lingid
KODULEHE TEGEMINE V-DISAIN.EE

TAIMEKAITSE-VAHENDID
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
TOALILLED
VIINAMARJAD
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
EESTI KARTULISORDID
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.