Aiandus.ee
Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
Omanike liidu pressiteade seoses maamaksuseaduse muutmise eelnõuga (2024-03-19 12:59:13)


Omanike liidu juht Andry Krass 

Omanike Keskliit: Valitsus tahab teha rikkad rikkamaks ja vaesed vaesemaks

Regionaalministeeriumis on valminud seaduseelnõu kodualuse maamaksu muutmiseks, mis rikub 2022 aastal kodu- , metsa- ja maaomanike esindajatega sõlmitud kokkulepet, mis jõustusid 1. jaanuaril 2024.a. Ühe olulisema kokkuleppe osana fikseeriti, et kui maade hindamise tulemusena tõuseb elamumaa maksustamishind kordades, siis ei saa maks kasvada rohkem kui 10 % aastas. Regionaalministeerium soovib nüüd sätestada, et koduomaniku maamaks tõuseb omavalitsuse otsusel 50% aastas.

Koduga seotud maamaksu omavalitsuste otsustada andmine loob olukorra, kus maamaksu vabastus ei ole enam tagatud. Sõltuvalt omavalitsuse jõukusest tekib situatsioon, mis kehtib täna ühistranspordis, kus ühe omavalitsuse elanikud sõidavad tasuta ja teised maksavad hingehinda. Omanike liidu juhi Andry Krassi sõnul on valitsuse plaan järjekordne samm Eesti ühiskonna ebavõrdsemaks muutmisel, kus rikkad omanikud saavad rikkamaks ja vaesed jäävad vaesemaks. Arvestades, et ministeerium saatis eelnõu kodanikuühendustele arvamuse avaldamiseks märkusega „Sisus on poliitikud kokku leppinud“, siis tuleb eeldada, et see on ka valitsuserakondade eesmärk.

Omanike liit vastustab kodude lisamaksustamise plaanile, sest näeb selles ohtu omanikule, kelle kodu on ka tema pensionisambaks. Ei tohi lubada olukorda, kus omanik sunnitakse kodust loobuma kõrgete maksude tõttu ja kinnisvara koondub veelgi enam suuromanike kätte. Meie kodud on seoses hoonete energiatõhususe direktiiviga juba täna suures remondivõlas ja vajavad massiliselt renoveerimist, mistõttu on koduomanike sõnamurdlik lisamaksustamine veelgi küünilisem, ütles Krass.

 

Maamaksuseaduse muutmise eelnõu 14.03.2024

§ 1. Maamaksuseaduse muutmine

Maamaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „9) riigi omandis olevalt ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega maalt, kui seda maad kasutab riigiasutus, kohaliku omavalitsuse asutus või juriidiline isik käesoleva lõike punktides 2, 3, 5 või 8 nimetatud otstarbel;“;

2) paragrahvi 5 lõike 1 sissejuhatavas lauses asendatakse sõna „juulil“ sõnaga „oktoobriks“;

3) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 3 asendatakse arv „1,0“ arvuga „2,0“;

4) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „1. septembriks“ tekstiosaga „2. oktoobriks“;

5) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse arv „64“ läbivalt arvuga „100“;

6) paragrahvi 8 1 lõikes 1 asendatakse arv „10“ läbivalt arvuga „50“;

7) paragrahvi 8 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(1) Kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu võib määrusega kehtestada maamaksu summa aastase kasvu piirangu protsendi. Kui maa maksustamisperioodi maamaksu summa on vähemalt volikogu kehtestatud maamaksu summa aastase kasvu piirangu protsendi võrra suurem eelmise maksustamisperioodi maksusummast, suureneb maksusumma volikogu kehtestatud maamaksu summa aastase kasvu piirangu protsendi võrra, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul. Seejuures ei võeta arvesse käesoleva seaduse §-s 4 sätestatud maksuvabastusi ega §-s 11 sätestatud maamaksusoodustusi. Maamaksu aastase kasvu piirangu võib kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu kehtestada hiljemalt maksustamisperioodile eelneva aasta 1. oktoobriks..“;

8) paragrahvi 8 1 lõikes 2 asendatakse arv „10“ arvuga „50“ ning arv „5“ läbivalt arvuga „20“;

9) paragrahvi 8 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(2) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel arvutatud maamaksu summa suurenemine on võrreldes eelmise maksustamisperioodiga väiksem kui 20 eurot või võrdne sellega, suurendatakse maksusummat 20 euro võrra, kuid mitte rohkem kui maa maksustamishinnast ja maamaksumäärast lähtuva maamaksu summani.“;

10) paragrahvi 81 täiendatakse lõikega 2 1 järgmises sõnastuses: „(21 ) Maamaksu summa aastase kasvu piirangu kehtestamise või muutmise korral sisestab kohaliku omavalitsuse üksus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maamaksu summa aastase kasvu piirangu protsendi maamaksu infosüsteemi hiljemalt maksustamisaastale eelneva aasta 2. oktoobriks. Kui nimetatud tähtpäevaks ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maamaksu summa aastase kasvu piirangu protsenti maamaksu infosüsteemi sisestatud, arvutatakse maamaks eelmisel aastal kehtinud andmete alusel.“;

11) paragrahvi 8 1 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud katastriüksuse muudatuste tulemusel arvestatud uue katastriüksuse maksustamishinna suhtes oleks rakendunud lõikes 1 nimetatud maamaksu tõusu piirmäär, suurendatakse lõikes 3 nimetatud arvestuslikku maamaksusummat maksustamisperioodi kohta 50 protsenti või 20 euro võrra, kui 50 protsenti suurenemine on väiksem kui 20 eurot.“;

12) paragrahvi 8 1 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud katastriüksuse muudatuste tulemusel arvestatud uue katastriüksuse maksustamishinna suhtes oleks rakendunud lõikes 1 nimetatud maamaksu tõusu piirmäär, suurendatakse lõikes 3 nimetatud arvestuslikku maamaksusummat iga maksustamisperioodi kohta kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu kehtestatud maamaksu aastase kasvu piirangu protsendi või 20 euro võrra, kui kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu kehtestatud maamaksu aastase kasvu piirangu protsendi võrra suurenemine on väiksem kui 20 eurot.“;

13) paragrahv 11 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(1) Kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu võib määrusega kehtestada summa, mille ulatuses on maamaksust vabastatud maa omaniku omandis olev või käesoleva seaduse §-s 10 nimetatud maa kasutaja kasutuses olev maa, mille sihtotstarve või üks sihtotstarvetest on elamumaa, või maatulundusmaa õuemaa kõlvik, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Maksusoodustuse summa võib kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu kehtestada hiljemalt maksustamisperioodile eelneva aasta 1. oktoobriks.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksusoodustus laieneb hooneühistu maale nende hooneühistu liikmete osamaksude proportsiooni arvestades, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub vastavas hoones.

(3) Kui maa või korteriomand on ühis- või kaasomandis või § 10 lõike 2 alusel antud kasutada, arvestatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksusoodustuse summat omandile või maakasutusele ühekordselt.“;

14) paragrahvi 11 lõiked 31 ja 3 2 tunnistatakse kehtetuks; 15) paragrahvi 11 lõiked 5–8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu võib paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimuste täitmise korral määrata täiendava maksusoodustuse summa järgmistele sihtrühmadele: 1) riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajatele; 2) isikutele, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime.

(6) Kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu võib paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimuste täitmise korral vabastada täiendavalt represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse tähenduses tema kasutuses oleva maa maamaksust täies ulatuses.

(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud täiendava maksusoodustuse saamiseks esitab käesoleva paragrahvi tingimustele vastav isik taotluse kohaliku omavalitsuse üksusele vastavalt volikogu kehtestatud korrale.

(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 ja 6 nimetatud maksusoodustuse saamiseks peab isik vastama käesolevas paragrahvis sätestatud tingimustele maksustamisperioodi 1. jaanuariks.“;

16) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses: „(10) Maksusoodustuste kehtestamise või muutmise korral sisestab kohaliku omavalitsuse üksus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksusoodustuse summa maamaksu infosüsteemi hiljemalt maksustamisaastale eelneva aasta 2. oktoobriks. Kui nimetatud tähtpäevaks ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksusoodustuse summat maamaksu infosüsteemi sisestatud, arvutatakse maamaks eelmisel aastal kehtinud andmete alusel.“;

17) paragrahv 111 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui käesoleva seaduse § 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud maksuvaba maa on väiksem kui kogu maatükk, arvutatakse iga selline maksuvabastus kogu maatüki maksustamishinnast võrdeliselt selle maksuvaba maa pindala osaga kogu maatüki pindalast.

(2) Kui käesoleva seaduse § 4 lõikes 1 nimetatud maksuvabastus on seotud maa sihtotstarbe või kõlvikuga, arvutatakse iga selline maksuvabastus kogu maatüki asjaomase sihtotstarbega ala või kõlviku maksustamishinnast võrdeliselt maksuvaba maa ala pindala osaga kogu asjaomase sihtotstarbega ala või kõlviku pindalast.“;

18) paragrahvi 111 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: „(4) Kui kinnisasja omanikul, hoonestajal või kasutusvaldajal, kelle omandis või kasutuses on kahe või mitme kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil asuv kinnistu, on õigus käesoleva seaduse § 11 lõigetes 1, 5 või 6 nimetatud maamaksusoodustusele, rakendatakse asjaomaste kohaliku omavalitsuse üksuste maksusoodustusi proportsionaalselt nende territooriumile jääva kinnisasja pindalaga.“;

19) seadust täiendatakse §-ga 123 järgmises sõnastuses: „§ 123 . Käesoleva seaduse § 81 lõike 4 rakendamise erisus 2024. aasta suhtes Käesoleva seaduse § 81 lõikes 4 sätestatud juhul suurendatakse sama paragrahvi lõikes 3 nimetatud arvestuslikku maamaksusummat 2024. aastal 10 protsenti või 5 euro võrra kui 10 protsenti suurenemine on väiksem kui 5 eurot.“;

20) seadust täiendatakse §-dega 124 ja 125 järgmises sõnastuses:

„§ 124 . Käesoleva seaduse § 8 1 lõike 4 rakendamise erisus 2025. aasta suhtes Käesoleva seaduse § 81 lõikes 4 sätestatud juhul suurendatakse sama paragrahvi lõikes 3 nimetatud arvestuslikku maamaksusummat 2025. aastal 50 protsenti või 20 euro võrra kui 50 protsenti suurenemine on väiksem kui 20 eurot.

§ 125 . Käesoleva seaduse § 11 lõike 1 rakendamise erisus 2025. aastal Kui kohaliku omavalitsuse üksus ei ole sisestanud käesoleva seaduse § 11 lõikes 1 nimetatud maksusoodustuse summat maamaksu infosüsteemi hiljemalt 2025. aasta 2. oktoobriks, maksustatakse maad maamaksuga.“.

§ 2. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2024. aasta 1. juulil.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 5, 6, 8, 11 ja 19 jõustuvad 2025. aasta 1. jaanuaril.

(3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 7, 9, 10, 13–16 jõustuvad 2025. aasta 1. märtsil.

(4) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 12, 17, 18, 20 ja 21 jõustuvad 2026. aasta 1. jaanuaril.

 

Lauri Hussar

Riigikogu esimees

Tallinn, 2024

 

Allikas: Eesti Omanike Keskliidu 19.03.2024 pressiteade


Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
Lingid
KODULEHE TEGEMINE V-DISAIN.EE

TAIMEKAITSE-VAHENDID
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
TOALILLED
VIINAMARJAD
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
EESTI KARTULISORDID
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.