Aiandus.ee
Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
PRIA septembrikuu e-infokiri (2023-10-02 07:20:39)


Oluline info

 

   Mida on näidanud Iva äpi esimesed kasutuskuud?


Uue programmperioodi pindalapõhiste toetuste taotlustel olevate põldude põllumajanduslike tegevuste hindamisel kasutatakse pinnaseiret, mille tulemused alates juuni lõpust jõuavad kord kuus PRIAsse. PRIA ja põlluharijate omavahelise suhtluse lihtsustamiseks arendati pinnaseire raames ka PRIA esimene mobiiliäpp Iva.
 
Iva võeti kasutusele juuli keskel ning septembri teiseks pooleks on välja saadetud üle 5200 fotoülesande, millest ca kolmveerandile on klientide käest saadud ka vastused.
 
Nii pinnaseire kui ka Iva äpp on uued süsteemid nii PRIA kui klientide jaoks ning nagu uute asjade puhul tavaliselt, on ka sellel olnud kasvuvalusid. Klientidelt saadud tagasiside põhjal on praeguseks suurem osa tehnilistest probleemidest lahendatud. Peamiselt on probleemid tulenenud sellest, et Android seadmed on väga erinevad ja kasutavad ka väga erinevaid tehnoloogilisi lahendusi. 
 
Lisaks oleme klientidelt saanud ka väga olulist sisendit selles osas, kuidas võiks äppi edasi arendada ning täiustada. Samuti võime juba praegu öelda, et Iva äpil on tegelikult potentsiaali olla laiemaltki kasutatav, kui ainult PRIA toetusalused põllud. Näiteks Arvamusfestivalil aruteludes osalejad leidsid mitmeid kohti, kus äppi võiks kasutada: asukohamärgisega fotode äpi abil oleks võimalik kohaliku omavalitsuse või Päästeametiga kiiresti suhelda, kui on vaja teavitada tekkinud ohtlikust, ent mitte ajakriitilisest parandusest, näiteks löökaugust või murdunud puust.

Oleme oma klientidele väga tänulikud kannatlikkuse ja heade mõtete eest, sest eesmärk on ju luua keskkonnad ja rakendused, kus pakutavate teenuste kasutamine võtaks võimalikult vähe aega ja kasutamine oleks mugav.

Rohkem infot Iva äpi esimeste kasutuskuude kohta saab lugeda oktoobri alguses ilmuvast Põllumehe Teatajast.   PRIA uut juhendamisteenust kasutas 85 maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetuse huvilist


9. augustist 6. septembrini võeti PRIAs vastu maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusi. Toetuse taotluse esitas 303 ettevõtjat ning kokku taotletakse toetust summas üle 20,4 miljoni euro.

Esimest korda oli klientidel võimalik kasutada uut teenust ehk juhendamist, mis aitab kliente taotluse esitamisel ning toob paremini esile ka klientide võimalused.

Teenust kasutas vastuvõtu ajal 85 huvilist.
 Juhendamist sai kasutada kas telefoni või veebi teel, aga ka silmast silma kohtumise käigus PRIA teenindusbüroos. Kõige populaarsem oli telefoni teel juhendamine.

Taotlejate küsimused olid väga mitmepalgelised. Klient sai koos juhendajaga üle vaadata taotlusel esitatavad andmed ning vajalikud dokumendid. Kui kliendi broneeringuandmete põhjal või kohtumise käigus selgus, et kahjuks ettevõttele see investeeringutoetus ei sobigi, sai juhendaja tutvustada teisi võimalusi ning arutada, mis konkreetsele kliendile siiski sobida võiks. Juhendamisteenus võeti klientide poolt väga hästi vastu ja järgmise võimalusena pakutakse juhendamisteenust LEADER toetuse taotlejatele uue programmperioodi voorude avanemisel uue aasta alguses.


    PRIA palub olla tähelepanelik küberohtude osas


Viimasel ajal on taas sagenenud küberkelmide tegevus ning sellega seoses tuletab PRIA meelde, et dokumentide allkirjastamine ei toimu kunagi kliendi nõusolekuta, samuti ei paluta kliendilt allkirjastamist või isikutuvastamist telefonikõne teel.

 

Kui teie nutiseadmele tuleb ootamatu Mobiil-ID või Smart-ID allkirjastamise teavitus või SMS, kus palutakse allkirjastada PRIA dokumente, suhtuge neisse äärmise ettevaatlikkusega. Tuletame oma klientidele meelde, et PRIA kasutab ametlikuks suhtluseks e-posti. Järelepärimisi ei saada PRIA kunagi SMSi teel ning järelepärimised ei vaja ka digiallkirjastamist. Kui mõni dokument vajab allkirjastamist, saab klient seda ise teha DigiDoc’i kaudu. e-PRIA kaudu saab allkirjastada vaid volitusi või erimärgistatud diislikütuse ostuõiguse taotlust. Kui mõni dokument vajab digiallkirjastamist, siis selle tegevuse algatab igal juhul taotleja kui allkirja andja alati ise.

Tasub hoida meeles, et:

 • Mobiil-ID või Smart-IDga ei tohi allkirja anda või isikusamasust tuvastada, kui te pole protsessi ise algatanud;

 • allkirjastades peab alati kontrollima, kas allkirjastamise keskkonnas näidatav ja mobiiltelefoni ekraanile kuvatav turvakood on sama;

 • allkirja andes või isikusamasust tuvastades tuleb kontrollida, et päringu saatnud asutus oleks korrektne (meie näite puhul PRIA);

 • e-kirjade puhul peab kontrollima, kas kirja saatja aadress on korrektne (PRIA puhul on kirja aadressi lõpu osa @pria.ee) ja kas kirjas asuvad lingid on korrektsed (hiirekursoriga üle lingi libistades kuvab õige veebiaadressi). Kui teil tekib kahtlus kirja õigsuses, võtke ühendust kirja väidetava saatjaga ning paluge lisateavet.


    Veenduge, et registrites olev e-posti aadress oleks kehtiv


Soovitame kõigil enda põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ja/või põllumajandusloomade registrisse kantud kliendiandmed vähemalt kord aastas üle kontrollida ning veenduda, et registris olev e-posti aadress on kehtiv. Vajadusel palume andmeid uuendada.
 
Käesoleval aastal on andmete kontrollimine eriti oluline, sest muutunud on mitmete e-posti aadresside kasutamise tingimused.
 
1. novembrist 2023 sulgeb Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) erakirjavahetuseks loodud e-posti teenuse. Pärast seda ei ole enam võimalik kasutada eesnimi.perekonnanimi@eesti.ee ja ettevõttenimi@eesti.ee e-posti aadresse. Täpsemalt saab teema kohta lugeda riigiportaalist eesti.ee.
 
Samuti vahetas augustis omanikku Online.ee keskkond ning Telia lõpetas eraklientidele suunatud e-posti teenuse osutamise Online.ee keskkonnas. Uueks teenuspakkujaks on Fjordmail Technologies AS. Teenusepakkuja vahetumisega muutusid @online.ee, @hot.ee, @suhtlus.ee, @neti.ee, @estpak.ee, @solo.ee, @estnet.ee ja @vnet.ee lõpuga e-posti kontode kasutustingimused. Rohkem infot leiab Telia koduleheküljelt.

Kliendiandmete ülevaatamiseks logige e-PRIAsse, valige esindatav ning seejärel menüürealt „Kliendi andmed“. Füüsilised isikud saavad enda elektronposti aadressi koheselt sealsamas e-PRIAs „Kliendi andmed“ menüüs ära muuta. Juriidilised isikud saavad elektronposti aadressi muuta e-äriregistri keskkonnas ning registritevahelise andmevahetuse tulemusena jõuavad muudatused ka PRIA kliendiandmetesse.

PRIAle on oluline, et meie klientide andmed oleksid korrektsed, sest ajakohased andmed tagavad operatiivse suhtluse toetustega seotud tegevuste erinevates etappides ning registriküsimustes, aga võimaldavad ka edastada vajalikku informatsiooni ja teateid ning teha väljamakseid võimalikult kiiresti.

 

 


  27. septembril algas toiduainetööstuste energia varustuskindluse tagamise toetuse taotluste vastuvõtt


27. septembrist 11. oktoobrini võetakse toiduainetööstustelt vastu energia varustuskindluse tagamise investeeringutoetuse taotlusi. Taotlusi saab esitada e-PRIAs.

Toetatakse toidu- ja joogisektorit, et vähendada nende sõltuvust fossiilsetest kütustest ning aidatakse tagada toidu tarneahela varustuskindlus ja toiduainetööstuse toimepidevus. Toetust saab taotleda energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks või ka generaatori ostmiseks ajutise vooluallikana kasutamiseks.

Juhime tähelepanu, et 28. juulil 2023 jõustus meetme määruse muudatus, mille kohaselt saavad toetust taotleda ka need suurettevõtjad, kellel on rohkem kui 750 töötajat ja kelle müügitulu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal oli üle 200 miljoni euro.

Toetuse maksimaalne summa ühe taotleja kohta kogu arengukava programmiperioodi jooksul on mikro- või väikeettevõtjale kuni 250 000 eurot. Keskmise suurusega ettevõtjatele ja suurettevõtjatele on maksimaalne toetussumma kuni 500 000 eurot.

Taotlusvooru eelarve on kokku 4 miljonit eurot, mis jaguneb vastavalt ettevõtete suurusele kaheks: mikro- ja väikeettevõtjatele 2 miljonit eurot ning keskmise suurusega ettevõtjatele ja suurettevõtjatele 2 miljonit eurot. (NB! Augustikuu e-infokirjas oli keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate sihtgrupile ettenähtud eelarve summa ning sellest tulenevalt ka taotlusvooru kogueelarve summa ekslikult ebatäpsed. Vabandame.)

Rohkem infot toetuse kohta leiab PRIA kodulehelt ja meetme määrusest.

 

 

  27. septembril avati esimesed uue programmperioodi kalanduse toetuste taotlusvoorud


27. septembrist 4. oktoobrini saab PRIAle esitada kolme Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 20212027. aasta rakenduskava toetuse taotlusi. Tegemist on perioodi 20212027 teadmussiirdetoetuse meetmetega: kalapüügi teadmussiirdetoetusvesiviljeluse teadmussiirdetoetus ja vee-eluressursside väärindamise teadmussiirdetoetus.

Toetuste abil soovitakse tõsta kalapüügi, vesiviljeluse ning vee-elusressursside väärindamise valdkonnas tegutsevate ettevõtjate teadmiste taset, et suurendada ettevõtjate majanduslikku ja keskkonnaalast jätkusuutlikkust, edendada valdkonna ettevõtjate ja mittetulundusühingute ning teadus- ja arendusasutuste vahelist koostööd ning parendada kalanduse mainet ja tõsta laiema avalikkuse teadlikkust kalandusest.

Toetust saavad taotleda teadus- ja arendusasutused ning abikõlblikud kulud hüvitatakse täies ulatuses.

Toetatavad tegevused peavad olema suunatud tasuta kasutamiseks kalapüügi ettevõtjatele (k.a kalureid koondavatele organisatsioonidele ja kalanduse kohalikele tegevusrühmadele), vesiviljelusettevõtjatele (k.a vesiviljelejaid koondavatele organisatsioonidele) ja vee-elusressursside väärindamise ettevõtjatele (k.a neid koondavatele organisatsioonidele) või ka laiemale avalikkusele.

Toetuse taotlusi saab esitada e-PRIAs ning toetuse saaja saab ka kõik toetusega seotud edaspidised dokumendid (maksetaotlused, tegevuskavad, tegevuskava aruanded) esitada läbi e-PRIA.

Täpsemat infot toetuse kohta leiab PRIA kodulehelt ja meetmete määrustest. Toetustega seotud juhendid leiab PRIA koduleheküljel iga meetme alalehelt.

 

 


  Info  LEADER  programmi tegevuste kohta


Käesoleva aasta juunis võeti vastu LEADER kohaliku tegevusrühma toetuse taotlusi. Kõik 26 LEADER kohalikku tegevusrühma esitasid taotlused oma piirkonna strateegia ning selle rakendamise juhtimiseks, seireks ja hindamiseks ning sidusrühmade vahelise teabevahetuse hõlbustamiseks.

Lisaks esitati PRIAle ka programmperioodi 2023–2027 strateegiad, mis on praegu Regionaal-ja Põllumajandusministeeriumis hindamisel. Kui ministeerium on strateegiad heaks kiitnud ja igale tegevusrühmale uueks perioodiks eelarve määranud, saab PRIA teha otsused ka esitatud taotluste kohta. Meetme määruse kohaselt tehakse otsused hiljemalt 7. novembril.

Pärast taotluste heakskiitmist saavad tegevusrühmad hakata planeerima 2023–2027 programmperioodi LEADER projektitaotluste 2024. aastal toimuvaid voorusid.

 

  Novembris võetakse vastu noortaluniku toetuse taotlusi


15. novembril avatakse põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse järjekordne taotlusvoor. Toetus on loodud, et hõlbustada noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist, aidata kaasa põlvkondade vahetusele põllumajanduses ning suurendada kaasaegsete teadmistega ja kogemustega põllumajandustootjate arvu.

Toetuse taotlusi saab e-PRIAs esitada 15.–29. novembril. Erinevalt varasematest voorudest ei toimu algavas voorus eeltäitmist.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 60 000 eurot Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 programmperioodil kokku. Käesoleva aasta taotlusvooru eelarve on 4 960 000 eurot.

Seoses MAK 2014–2020 programmperioodi lõppemisega 31. detsembril 2025. aastal kehtivad novembrikuise taotlusvooru puhul erisused, mis puudutavad töökogemuse ja hariduse omandamist ning tegevuste teostamise tähtaega. Täpsemat infot toetuse tingimuste ning erisuste kohta saab lugeda meetme määrusest ja PRIA kodulehelt.

Otsused toetuse määramise või mittemääramise kohta kinnitab PRIA hiljemalt 26. veebruaril 2024. Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) maksab PRIA välja 30 tööpäeva jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Teine osa makstakse kliendile kolme kuu jooksul pärast äriplaanis kavandatud kõigi tegevuste elluviimist ning nõuetekohaste dokumentide esitamist.

 

  Novembris saab esitada põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse taotluseid


15.29. novembril võetakse vastu keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse (MAK meede 4.2.2) ning tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse (MAK meede 4.2.3) taotlusi.

Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse eesmärgiks on aidata kaasa toodete töötlemise osakaalu suurendamisele ja töötlemise efektiivsuse tõstmisele, mis suurendaks toodete konkurentsivõimet nii sise- kui ka välisturgudel.
 
Toetuse taotlejaks saavad olla:

 • keskmise suurusega ettevõte (50–249 töötajat ja aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot) või

 • suurettevõte (250–750 töötajat ja müügitulu alla 200 miljoni euro).

21. aprillil 2023 jõustunud määruse muudatuse kohaselt on toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kogu arengukava programmiperioodi jooksul kokku 3,5 miljonit eurot.

Novembrikuise taotlusvooru eelarveks on planeeritud 4  miljonit eurot.Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse eesmärgiks on ühistegevuse soodustamine töötlemise etapis, et selle kaudu parandada ühistute ja muude ettevõtjate omavahelist koostööd.
 
Toetust saab taotleda mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja nõuetele vastav ettevõtja või suurettevõtja, kes on:

 • Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud tootjaorganisatsioon või tunnustatud tootjarühm või

 • tunnustatud tootjaorganisatsiooni või ühe või mitme tunnustatud tootjarühma valitseva mõju all olev ettevõtja.

21. aprillil 2023 jõustunud määruse muudatuse kohaselt on toetuse maksimaalne suurus ühe toeltja kohta kogu arengukava programmiperioodi jooksul kokku 4  miljonit eurot.

Novembrikuise taotlusvooru eelarveks on planeeritud 3  miljonit eurot. 

 

  Investeeringute teostamisega seotud tähtaegadest


Investeeringutoetuste saajatel on projektide elluviimiseks reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Taotluses lubatud tegevused tuleb teostada maaeluministri määruses sätestatud tähtajaks. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas on minister määrusi muutnud ja tähtaegu pikendanud, kuid programmperioodi 2014–2020 lõpu lähenedes muutuvad võimalused tähtaegu pikendada üha väiksemaks.

Toetuse saajad, kes on saanud taotluse rahuldamise otsuse, kuid teavad kindlalt, et siiski ei soovi planeeritud investeeringuid ellu viia, saavad toetusest loobuda, esitades sellekohase avalduse PRIAle. Avalduse esitamiseks ei pea ootama tegevuste elluviimise tähtaja saabumist. Avaldus tuleb esitada siis, kui on selgunud asjaolud, mis tingivad projektis planeeritud tegevuste teostamata jätmise ning on olemas kindel teadmine, et projekt jääb ellu viimata. 

Pane tähele! Tähtajad võivad taotlusvoorude lõikes erineda – palume kindlasti jälgida, millised on tähtajad konkreetse projekti elluviimiseks.


MAK meetmete
 investeeringute teostamise tähtaegade kohta saate lugeda siit.

EMKF meetmete investeeringute teostamise tähtaegade kohta saate lugeda siit.

 

 


  PRIA osaleb 11.–12. oktoobril EPA messil


PRIA osaleb ka sel aastal Eesti Põllumajanduse Aastanäitusel (EPA 2023), mis toimub 11. ja 12. oktoobril ERMi avaratel sise- ja välispindadel. PRIA boksi number on A-50 ning see asub sisehallis.

EPA messi raames osalevad PRIA esindajad nii mahekonverentsil kui ka seminaridel. 11. oktoobril saab osaleda kolmel eriilmelisel seminaril:

 • kell 10.30 „Põllud pilti – fotoäpp Iva“ – PRIA otsetoetuste osakonna ärianalüütik Jaanus Ainso räägib, mis see Iva äpp täpselt on, kuidas seda kasutada saab ning millised on esimesed kogemused äpi kasutamisel. Registreerumine siit.

 • kell 11.45 „PRIA teenused kui rätsepaülikond“ – PRIA teabeosakonna juhataja Epp Schmidt ja arengutoetuste osakonna juhataja Piret Kljutšivski tutvustavad kliendihaldussüsteemi loomise erinevaid tahke ja toovad välja, millisel viisil on PRIAl võimalik kliendile parimat teenust pakkuda. Registreerumine siit.

 • kell 13.00 „Andmete kasutamine tarkade otsuste tegemiseks – PRIA teadmusteenused“ – PRIA eelarve- ja analüüsiosakonna juhataja Kadri Koel annab ülevaate, milliseid andmeid on juba nüüd võimalik kasutada oma ettevõtete heaks ning milline on PRIA teadmusteenuste tulevikupotentsiaal. Registreerumine siit.


Tulge kuulama ning külastage ka meie messiboksi. Rohkem teavet leiab EPA messi kodulehelt.

 

  PRIA esindajad osalesid Balti riikide ja Poola makseagentuuride konverentsil


13.–15. septembril leidis aset järjekordne Balti riikide ja Poola makseagentuuride konverents. Tänavu toimus see juba 22. korda ning kokku saadi Riias.

Üheskoos arutletud teemadering oli lai, näiteks omavaheline koostöö, tehisintellekt ja pinnaseire rakendamine ning uus programmperiood. Meie esindajad jagasid teiste makseagentuuride kolleegidega, kuidas on kulgenud Iva kasutamine, ning vastu saadi häid mõtteid näiteks kliendihaldussüsteemi arendamiseks. Aitäh Läti makseagentuurile võõrustamast!

 

  Postimehe põllumajanduse teemalises erilehes kirjutati PRIA tegemistest


30. augustil ilmunud Postimehe põllumajanduse teemalisest erilehest leiab artikli „Esimese poole aastaga on PRIA maaelu arenguks panustanud 144 miljonit eurot“, millest saab lugeda PRIA toetuste ning põnevate uute tegemiste kohta ning kus PRIA peadirektor Jaan Kallas annab ülevaate, kuidas meil esimesel poolaastal läinud on.

Artiklit saab lugeda siit.

 

 

Lõppenud, käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Vaata lõppenud voorude tulemusi siit

 Vaata käimasolevate ja saabuvate taotlusvoorude infot siit


Käesoleva aasta toetuste planeeritud ajakava asub PRIA kodulehel.
Voorude kuupäevad täpsustuvad jooksvalt.

 

Hea teada

MES Nõuandeteenistuse infopäevade ajakava leiate siit.

Uudiseid Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist


 Esimese poolaasta majandustulemused põllumajanduses, kalanduses ja toiduainetööstuses olid paremad kui eelmisel aastal samal ajal
 Ministeerium toetab kalandussektori kestlikku ühistegevust ja lihtsustab asjaajamist
 Põllumajandussektorile makstakse erakorralist toetust
 Ministeerium ja maakonnad leppisid kokku prioriteetsetes toetusi saavates arenguvaldkondades

 

 

  Tule PRIAsse tööle!


 Peainspektor Põlva ja/või Võrumaal – kandideerimise tähtaeg: 10.10.2023


Täiendavat infot PRIAs töötamise kohta leiab PRIA koduleheküljelt.

 

 


  15. novembrini saab osaleda Statistikaameti põllumajanduse struktuuriuuringus1. septembrist 15. novembrini korraldab Statistikaamet põllumajanduse struktuuriuuringu, mis annab põhjalikuma ülevaate põllumajanduse olukorrast ja on oluline sisend põllumajanduspoliitika kujundamisel. 

Uuringule saab vastata veebis 1. septembrist 20. septembrini ja küsitlejad koguvad telefoni teel andmeid 21. septembrist kuni 15. novembrini. Uuringu valim on koostatud peamiselt PRIA ning Põllumajandus- ja Toiduameti mahepõllumajanduse andmete alusel. Kõik juba olemasolevad andmed on küsimustikes võimalusel eeltäidetud, sealhulgas PRIAs registreeritud maade ja loomade andmed, Maa-ameti maakatastri, töötamise registri töötajate ja liiklusregistri masinate andmed.

Lisateavet uuringu kohta saab Statistikaameti veebilehelt.

Allikas: PRIA uudiskiri


Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
Lingid
KODULEHE TEGEMINE V-DISAIN.EE

TAIMEKAITSE-VAHENDID
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
TOALILLED
VIINAMARJAD
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
EESTI KARTULISORDID
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.