Aiandus.ee
Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
PRIA maikuu e-infokiri (2023-05-30 08:08:10)


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Oluline info

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Jätkub pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt


15. juunini saab PRIAst taotleda pindala- ja maaelu arengu loomapõhiseid toetusi. 28. mai seisuga on taotluse esitanud 4236 klienti. Jooksvalt on pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotluste esitamise statistika eelmise päeva seisuga näha PRIA kodulehe toetuste statistika leheküljel (graafik "Pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotlemine 2023. aastal").

Pärast 15. juunit esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada või täiendada samuti kuni 15. juunini.

Selleks, et PRIA jõuaks vajadusel juhtida taotlejate tähelepanu võimalikele puudustele taotlustes ja taotlejad saaksid need taotlusperioodil ära korrigeerida, soovitame taotlus esitada esimesel võimalusel.

Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab abi küsida PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679 või pöördudes MES nõuandeteenistuse konsulentide poole. Konsulentide kohta leiab täpsemat infot MES nõuandeteenistuse kodulehelt.

Kui taotleja soovib taotlust esitama tulla PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse, siis palume enne teenindusbüroosse tulemist eelnevalt broneerida aeg taotluse esitamiseks kas meie kodulehe kaudu või helistades teenindusbüroosse.

Täpsemalt saab toetuste tingimuste kohta lugeda PRIA kodulehelt.https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg 31. maini saavad mikro- ja väikeettevõtjad taotleda põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetust


e-PRIAs on 31. maini avatud mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt.

Toetus on mõeldud väikeettevõtjatele, kelle põhitegevusalaks oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal toiduainete tootmine või joogitootmine ning mikroettevõtjatele, kes on vähemalt kaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastat tegelenud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toodete (välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustoodete) tootmisega.

Aprillis jõustus määruse muudatus, millega tõsteti toetuse maksimaalset suurust. Nüüdsest on arengukava programmperioodil ühe taotleja kohta toetuse maksimaalne suurus senise 750 000 euro asemel miljon eurot.

PRIA otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise hiljemalt 21. septembril 2023.

Täpsemat infot toetuse tingimuste ja taotlemise kohta leiab PRIA kodulehelt.

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png

 


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg LEADER tegevusrühmad peavad 31. maiks PRIAle esitama piirkonna uued arengustrateegiad


LEADER programm on maal elavate ja tegutsevate inimeste hulgas alati olnud väga populaarne ning ka uuel programmperioodil toetab Euroopa Liit maapiirkondades kohalike kogukondade tegemisi ja väikeettevõtlust.

Selleks, et uuel perioodil LEADER programm maapiirkondades edasi läheks, peavad kohalikud LEADER tegevusrühmad PRIAle 31. maiks esitama oma piirkonna arengustrateegiad. PRIA kontrollib esitatud strateegiate nõuetele vastavust ja praeguses Maaeluministeeriumis toimub strateegiate hindamine. Kui strateegiad on ministeeriumi poolt kinnitatud, saavad kohalikud tegevusrühmad hakata välja kuulutama taotlusvoore strateegias nimetatud toetusmeetmete rakendamiseks.

Juuni alguses avaneb esimene uue programmperioodi LEADER toetuse taotlusvoor, kus kohalikud tegevusrühmad, kelle strateegia ministeeriumi poolt on kinnitatud, saavad taotleda toetust strateegia elluviimiseks vajalike tegevuskulude tegemiseks. Praegu on vastav määrus ministeeriumis allkirjastamisel. Täpsed andmed taotlusvooru alguse ja lõpu ning toetuse tingimuste kohta avaldame pärast määruse kinnitamist PRIA kodulehel.

 


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Kliendihaldus peab sobima kui rätsepaülikond


PRIA soovib olla proaktiivne, andmeid väärindav ja kliendikeskne organisatsioon ning senine kliendihaldussüsteem vajab ümbermõtestamist. See protsess on väga mitmetahuline, kuna vajab muutust nii meie mõtteviisis, tööprotsessides kui ka tehnilistes süsteemides. Kõik selleks, et olla maal elavale ja töötavale inimesele heaks koostööpartneriks.

PRIA soovib luua kliendistrateegia, mis oleks ette vaatav, tuleviku nimel tegutsev ja klienti toetav. Piret Kljutšivski, PRIA arengutoetuste osakonna juhataja veab eest arendusprotsessi, mis pikas perspektiivis aitaks PRIA klientidel leida endale sobilikud arenguvõimalused ja -fookuse.

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png

 

 

 

 


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Kliendiandmete uuendamisest


PRIA jaoks on oluline, et klientide andmed oleksid korrektsed, sest ajakohased andmed tagavad operatiivse suhtluse toetustega seotud tegevuste erinevates etappides ning registriküsimustes, aga võimaldavad ka edastada vajalikku informatsiooni ja teateid ning teha väljamakseid võimalikult operatiivselt.

Soovitame kõigil enda põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ja/või põllumajandusloomade registrisse kantud kliendiandmed üle vaadata, vajadusel täiendada ja seejärel kinnitada andmete õigsust. Palume kinnitada andmete õigsust ka juhul, kui andmed ei ole vahepeal muutunud.

Kliendiandmete ülevaatamiseks logige sisse e-PRIAsse, valige esindatav ning seejärel menüürealt "Kliendi andmed".

Kuna PRIA kasutab juriidiliste ja füüsilisest isikust ettevõtjatega suhtlemiseks äriregistrile edastatud e-posti aadressi, siis palume veenduda, et äriregistrisse oleks e-posti aadress lisatud ning see oleks ajakohane ja korrektne.

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Põllumajandusloomade registri teavitamine metsloomade pidamisest


PRIA põllumajandusloomade registrit saab nüüd teavitada ka metsloomade pidamisest. Registri teavitamine on oluline, sest aitab jälgida loomade tervise ja heaolu nõuete täitmist, tagab tõhusa tauditõrje ning võimaldab ka Keskkonnaametil paremini metsloomi kaitsta.

Kohalikku liiki metsloomade pidamisest tuleb põllumajandusloomade registrit teavitada, kui tegeletakse metsloomade rehabiliteerimise ja jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmisega (näiteks loomafarmid).

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png

 

 

 

 

 


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Toiduainetööstuse töötlemisettevõtted saavad juunis taotleda erakorralist toetust 2022. aasta suurenenud energiakulu hüvitamiseks


14. juunil avaneb e-PRIAs taotlusvoor toiduainetööstuse tegevusvaldkonnas tegelevatele töötlemisettevõtetele, kes saavad taotleda toetust eelmisel ehk 2022. aastal 1. märtsist 31. detsembrini tehtud energiakulu hüvitamiseks. Taotlusi võetakse vastu 21. juunini.

Toetuse tingimused ja kasutamise kord on sätestatud regionaalministri 11. mai 2023. a määrusega nr 26 "Erakorraline toetus toidujulgeoleku tagamiseks ja põllumajanduse konkurentsivõime säilitamiseks". Rohkem infot toetuse kohta leiab PRIA kodulehelt.

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Juulis saavad põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevad ettevõtjad taotleda erakorralist toetust


4.-11. juulini võetakse e-PRIAs vastu erakorralise toetuse taotlusi. Erakorralist toetust antakse füüsilisest isikust ettevõtjale või juriidilisele isikule, kes tegeleb põllumajandustoodete esmatootmisega ühes järgmistest tegevusvaldkondadest:

  • seakasvatus;
  • linnukasvatus;
  • kartuli-, köögivilja-, puuvilja-, marja- ja maasikakasvatus avamaal;
  • köögivilja-, köögivilja- ja maitsetaime-, maasika- ning lillekasvatus köetavas kasvuhoones.

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Info väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse ja põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saajatele


Vastavalt ehitusseadustikule saab ehitist kasutama hakata pärast seda, kui kasutamisest on teavitatud kohalikku omavalitsust (esitada tuleb kasutusteatis) või ehitisele on väljastatud kasutusluba. Neid ei nõuta ainult nn vaba ehitustegevuse korral. Kasutusluba on kinnitus selle kohta, et ehitis vastab nõuetele ja seda võib hakata kasutama selleks ette nähtud eesmärgil.

Maikuu viimastel päevadel saadab PRIA teavituskirjad taotlejatele, kellele on määratud 2023. aastal väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus või 2021. ja 2022. aastal põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus. Teavituskirjades on välja toodud punktid, millele ehitustegevuse puhul tuleks tähelepanu pöörata. Teavitus saadetakse taotlejatele, kes on taotlenud toetust tegevuse liigile "ehitamine".

Kui ehitusseadustiku kohaselt on ehitise kasutamise eelduseks kasutusteatise esitamine või kasutusloa olemasolu, siis peab see toetuse saajal olema olemas hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise hetkeks. Täiendavat infot saab helistades PRIA investeeringutoetuste infotelefonil +372 737 7678.

 

 

 

 

 


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Mesilaspere toetust taotleb 2070 mesinikku 39 820 mesilasperele


Juba viiendat aastat sai PRIAst taotleda mesilaspere toetust. Kui eelmisel aastal oli taotlejaid kokku 2001, siis sel aastal on taotluse esitanud 69 mesinikku rohkem.

Vaata maakondade kaardilt, mitu mesinikku 2023. aastal TARU toetust taotles ning kui paljudele mesilasperedele toetust taotleti.


2023. aasta detailsemat statistikat TARU toetuse taotluste esitamise kohta ning võrdlust eelmise kahe aastaga näeb PRIA kodulehe toetuste statistika leheküljel (graafik "Mesilaspere toetuse taotlemine 2023. aastal").

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png

 

 

 


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus määrati 50 taotlejale


22. veebruarist 2. märtsini sai taotleda väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetustToetus määrati 50 ettevõtjale kokku summas 701 927 eurot. Maksimaalses ulatuses ehk 15 000 eurot sai toetust 44 ettevõtet. Enim toetuse saajaid oli Pärnumaal (8), järgnesid Harjumaa (6), Saaremaa(5) ja Tartumaa (5).

Tabelis on välja toodud toetuse jagunemine maakondade lõikes:

Maakond

Toetusesaajate arv

Rahuldatud toetuse summa

HARJUMAA

6

80 000

HIIUMAA

3

45 000

IDA-VIRUMAA

2

30 000

JÄRVAMAA

1

15 000

LÄÄNEMAA

2

29 977

LÄÄNE-VIRUMAA

4

60 000

PÕLVAMAA

2

30 000

PÄRNUMAA

8

108 300

RAPLAMAA

1

15 000

SAAREMAA

5

67 500

TARTUMAA

5

75 000

VALGAMAA

3

33 000

VILJANDIMAA

4

53 150

VÕRUMAA

4

60 000

Kokku:

50

701 927


Toetuse esimene osa (kuni 75% määratud toetusest) makstakse välja 30 tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Teine osa makstakse kliendile välja kolme kuu jooksul alates äriplaanis kavandatud kõigi tegevuste elluviimisest ning nõuetekohaste dokumentide esitamisest.

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Investeeringute teostamisega seotud tähtaegadest


Investeeringutoetuste saajatel on projektide elluviimiseks reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Taotluses lubatud tegevused tuleb teostada maaeluministri määruses sätestatud tähtajaks. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas on minister määrusi muutnud ja tähtaegu pikendanud, kuid programmperioodi 2014-2020 lõpu lähenedes muutuvad võimalused tähtaegu pikendada üha väiksemaks.

Toetuse saajad, kes on saanud taotluse rahuldamise otsuse, kuid teavad kindlalt, et siiski ei soovi planeeritud investeeringuid ellu viia, saavad toetusest loobuda, esitades sellekohase avalduse PRIAle. Avalduse esitamiseks ei pea ootama tegevuste elluviimise tähtaja saabumist. Avaldus tuleb esitada siis, kui on selgunud asjaolud, mis tingivad projektis planeeritud tegevuste teostamata jätmise ning on olemas kindel teadmine, et projekt jääb ellu viimata.

Pane tähele! Tähtajad võivad taotlusvoorude lõikes erineda - palume kindlasti jälgida, millised on tähtajad konkreetse projekti elluviimiseks.


MAK meetmete investeeringute teostamise tähtaegade kohta saate lugeda siit.

EMKF meetmete investeeringute teostamise tähtaegade kohta saate lugeda siit.

 

 

 

 

 


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Kuula raadiosaadet "Kasvupinnas", kus jutuks PRIA uudised


23. mail oli eetris Äripäeva teemaveebi Põllumajandus.ee saade "Kasvupinnas", kus seekordseteks külalisteks olid PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell ja registrite osakonna juhataja Kiido Levin.

Tanel Trell tutvustas kuulajatele otsetoetustega seotud muudatusi, pinnaseiret ja sellega koos toimivat valgusfoorisüsteemi, samuti uue põneva arendusena e-põlluraamatu loomist.

Kiido Levin selgitas, miks loodi erimärgistatud diislikütuse soetamiseks register ning kuidas see toob kasu nii Eesti toidutootjatele kui ka riigile.
Saade on järelkuulatav Äripäeva veebis.

Saadet juhtis Meelika Sander-Sõrmus, Põllumajandus.ee teemaveebi juht.

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Veebiseminar "Pindala- ja loomatoetuste taotlemine e-PRIAs" on nüüd järelvaadatav


10. maist 15. juunini võtab PRIA vastu pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotlusi. 17. mail toimunud e-koolitusel tutvustasid PRIA spetsialistid, kuidas tänavu toetuste taotlemine e-PRIAs käib ja milliseid muudatusi tuleb silmas pidada.

Veebiseminar on järelvaadatav PRIA Youtube'i kanalil. Nii video ajaribalt kui ka kirjeldusest leiab abistavad temaatilised järjehoidjad, millel klõpsates saab videos liikuda endale huvipakkuvasse kohta.

Seminari ajal sai PRIA spetsialistidele esitada ka jooksvaid küsimusi taotluse täitmise ning e-teenuse loogikate kohta. Küsimustest ja vastustest leiab ülevaate PRIA kodulehelt.

 

 

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpgLõppenud, käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpgVaata lõppenud voorude tulemusi siit

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Vaata käimasolevate ja saabuvate taotlusvoorude infot siit


Käesoleva aasta toetuste planeeritud ajakava asub PRIA kodulehel.
Voorude kuupäevad täpsustuvad jooksvalt.

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpgHea teada

 

MES Nõuandeteenistuse infopäevade ajakava leiate siit.

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpgUudiseid Maaeluministeeriumist


https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Regionaalminister: peame koos omavalitsustega otsima rahamurele püsivaid lahendusi
https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Regionaalminister nimetas ametisse uue kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsleri
https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Toiduainetööstused ja põllumajandusettevõtted saavad peagi taotleda erakorralist toetust
 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/ad5a4738-46aa-4c4d-8eb3-f635c7e1ed35.png

 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Tule PRIAsse tööle!https://gallery.mailchimp.com/a3fb4dfd04e36cb1d8e402787/images/7ca5ad3c-80bb-4add-bf5f-d406010976ee.jpg Tarkvaraarenduse kvaliteedijuht - kandideerimise tähtaeg: 9.6.2023


Täiendavat infot PRIAs töötamise kohta leiab PRIA koduleheküljelt.

Allikas: PRIA infokiri


Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
Lingid
KODULEHE TEGEMINE V-DISAIN.EE

TAIMEKAITSE-VAHENDID
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
TOALILLED
VIINAMARJAD
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
EESTI KARTULISORDID
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.