Aiandus.ee
Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
❄ PRIA jaanuarikuu e-infokiri ❄ (2022-02-01 08:40:18)


Oluline info

PRIA Harjumaa teenindusbüroo kolib

Alates 21. veebruarist 2022. a asub PRIA Harjumaa teenindusbüroo Sakus uuel aadressil Teaduse 2. Teenindusbüroo telefoninumber jääb samaks: 639 1640. Uue teenindusbüroo avamiseni ootame kliente endisel aadressil.


Seoses COVID-19 kriisiga ning viiruse leviku tõkestamiseks teenindame PRIA maakondlikes teenindusbüroodes ainult eelnevalt aja broneerinud kliente. Palume aeg broneerida kas
PRIA kodulehel või helistades tööpäevadel vahemikus 9.00-16.00 teenindusbüroode telefonidel.

PRIA teenindusbüroode teenindusaeg on esmaspäevast kolmapäevani kell 9.00-16.00. Büroo külastamisel tuleb kanda maski.

******************************************

2021. aastal maksis PRIA toetusteks välja rekordilise 338 miljonit eurot


21-aastase tegutsemisaja jooksul on PRIA klientidele välja maksnud 4,5 miljardit eurot toetusrahasid. 2021. aastal välja makstud toetussumma on kogu PRIA ajaloo suurim aasta jooksul välja makstud toetuste kogusumma. Ligi 21 500 kliendile maksti välja kokku 338 063 303 eurot toetusi.

Toetussummade jagunemine maakondade lõikes on toodud järgneval joonisel.


 

***********************************************


Muutub veiste, lammaste ja kitsede tapamajja liikumise sündmuse esitamise kord


Käesoleva aasta 1. veebruarist läheb PRIA üle uuele veiste, lammaste ja kitsede tapamajja liikumise sündmuse teavitamise korrale.

Aastate jooksul oleme saavutanud olukorra, kus ligi 98% andmeid esitatakse registrile õigeaegselt ning andmete kvaliteet on oluliselt paranenud. Selline olukord võimaldab üle minna andmete ülesehitusele, kus loomapidaja poolt esitatakse "liikumine tapamajja" ja põllumajanduslooma tapmist korraldav isik esitab sündmuse nimega "tapmine tapamajas". Registris kajastatakse tapamajas tapmise sündmus alles juhul, kui mõlemad pooled on andmed esitanud. See tähendab, et edaspidi ei ole loomapidajal võimalik tapamajas tapmise sündmusi registrisse kanda. Tapamajas tapmisega seotud sündmus kantakse registrisse vaid juhul, kui vastavat tegevusluba omav põllumajandusloomade tapmist korraldav isik on konkreetse looma tapmise teostamisest registrit teavitanud.
 

***************************************

  Muutunud on loomade/perede arvu teatamise kord
Muutunud on individuaalselt identifitseerimata ja põllumajandusloomade registrisse kandmata loomade ning mesilas- ja kimalasperede arvu teatamise kord.
Vastavalt uuele korrale tuleb registrile teada anda, kui loomade/perede arv on kuu viimase päeva seisuga muutunud. Muutumisest tuleb teatada järgneva kuu 5. kuupäevaks.

Kuna registris loomade/perede algandmed puudusid, siis tuli esmakordselt arv teatada kõigil loomapidajatel, kes peavad oma tegevuskohas individuaalselt identifitseerimata (sh kodulinnud) ja põllumajandusloomade registrisse kandmata loomi/mesilas- ja kimalasperesid. Esmakordne teavitus tuli teha 2021. aasta 31. detsembri seisuga.

****************************************

 
Piima- ja sealihatootjale mõeldud COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus on välja makstud
2021. aasta 1.-7.detsembril said põllumajandustootjad taotleda erakorralist toetust, mis on mõeldud COVID-19 pandeemiast tingitud majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks. 19. detsembril kehtestas PRIA erakorralise toetuse ühikumäärad ning tänaseks on toetused taotlejatele välja makstud.

Kokku said erakorralist toetust 550 piimatootjat ja 47 sealihatootjat.

*****************************************

Keskkonnatoetused jõuavad klientideni
PRIA on alustanud 2021. aastal taotletud keskkonnatoetuste väljamaksmist. Tänaseks on oma toetused kätte saanud poolloodusliku koosluse hooldamise ja keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetuse taotlejad.

Veebruari keskpaigaks maksab PRIA kümnekonna toetuse raames loomapidajatele, põllumeestele ja poollooduslike koosluste hooldajatele välja kokku ligi 64 miljonit eurot.


 

*******************************************

Aeg planeerida uute maade kasutusele võtmist 2022. aastal ja PRIA teavitamist piirimuudatustest
Tuletame maakasutajatele meelde, et neil, kel on plaanis alanud aastal uusi maid kasutusse võtta ja sinna pindalapõhiseid toetusi taotleda, tuleks sellest PRIAle võimalikult varakult teada anda. Uutest maadest ja olemasolevate põllumassiivide ning säilitatavate maastikuelementide piiride muudatustest saab PRIAt kõige mugavamalt teavitada e-PRIA teenuse "Põllumassiivide muudatused" (e-PRIA -> Valdused -> Põllumassiivide muudatused) kaudu.

Varajane teavitamine tagab kevadel sujuvama taotlemise!

****************************************

  Jätkub põllumassiivide ja säilitatavate maastikuelementide andmete uuendamine uute ortofotode alusel
­­Eelmisel aastal tegi Maa-amet uued ortofotod Eesti lõunapoolsema osa kohta. Nende alusel vaatab PRIA põllumassiivide ja maastikuelementide piirid üle ning uuendab neid, kui looduses on toimunud muudatused. Piiride uuendamine algas novembris ja lõpeb aprillis. Uuendatud andmed jõuavad jooksvalt põllumassiivide veebikaardile ja e-PRIA teenusesse "Põllumassiivide muudatused" (e-PRIA -> Valdused -> Põllumassiivide muudatused).Kuna PRIA pärast muudatuste tegemist eraldi teavitust ei tee, siis on taotlejatel oluline põllumassiivide veebikaardil või e-PRIA teenuses "Põllumassiivide muudatused" ise oma põllumassiividel silma peal hoida. "Põllumassiivide muudatused" teenuses saab vaadata endaga seotud põllumassiivide registri seisu ühtses nimekirjas. Seejuures on näha, millal on massiiv viimati üle vaadatud ja piire muudetud ning kus ja kui suur on pindalaline muudatus. Samuti saab jälgida, kas põllumassiiv on ülevaatamisel või on see registrimuudatuste täpsustamiseks välikontrolli suunatud.

Kui taotleja leiab, et tehtud muudatus ei vasta tegelikule olukorrale looduses, siis tuleb tal sellest PRIAle teada anda. Selleks tuleb e-PRIA teenuses "Põllumassiivide muudatused" esitada uus piir koos selgitustega selle kohta, mis on muutunud.

Püsirohumaadega põllumassiivid uuendatakse kõige hiljem. Seetõttu on need tervikuna praegu veel "Kinnitatud" staatuses ja viimane uuendamise kuupäev jääb varasemasse aega.

***************************************

  Märtsi alguses algab põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt
Käesoleva aasta 9.-17. märtsini toimub põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse (MAK meede 4.1) taotluste vastuvõtt. Alates 2. märtsist on võimalik taotlusi eeltäita. Taotluste esitamine toimub elektroonselt läbi e-PRIA. Tegemist on käesoleval programmperioodil juba seitsmenda taotlusvooruga.

Juhime tähelepanu, et 26. detsembril 2021. a jõustus põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse määruse muudatus.

Kõik nõuded taotleja, kavandatava investeeringu ja toetuse saamise tingimuste kohta on sätestatud maaeluministri määruses. Infot toetuse ja taotlemise tingimuste muudatuste kohta leiate kaPRIA kodulehelt.

************************************************

Mida pidada silmas ehitusinvesteeringute planeerimisel
Unistamiseks ei ole enam aega, nüüd on viimane aeg liigutama hakata, kui soovite ehitusinvesteeringu tegemiseks toetust põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse meetmest. Viimasel hetkel tekkinud mõtete tõttu võib jääda tegemata mõni vajalik toiming. See võib kaasa tuua olukorra, kus taotlemise hetkeks ei ole koos piisavas mahus dokumendimappi.

Panime kokku ülevaate, kuhu tõime välja tähelepanekud eelmistest voorudest ning olulisemad muudatused, millega märtsis toimuva taotlusvooru puhul tuleb arvestada.

*********************************************

  Investeeringutoetuste ajakava on muutunud


Majandustegevuse mitmekesistamiseks investeeringutoetuse (MAK meede 6.4) taotlusvoor lükkub käesoleva aasta septembrikuusse. Planeeritud on veel vaid üks mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor n-ö vanadel alustel. Selleks, et toetusrahad võimalikult maksimaalses ulatuses ära kasutada, suunatakse kõik antud toetusmeetmes vabanevad eelarvelised vahendid sügisel toimuvasse taotlusvooru. Eelarvelised vahendid vabanevad eelkõige taotlustest, mis on varasemalt saanud taotluse rahuldamise otsuse, kuid jäävad tähtajaks ellu viimata.

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse (MAK meede 4.2.1) taotlusvoor toimub käesoleval aastal maikuus.

Palume jälgida infot PRIA kodulehel.
 
*******************************************
Investeeringute teostamisega seotud tähtaegadest

Investeeringutoetuste abil projektide elluviimiseks on toetuse saajatel reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Millal tuleb taotluses lubatud tegevused ellu viia, on sätestatud maaeluministri määrustega. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas on minister määrusi muutnud ja tähtaegu pikendanud, kuid programmperioodi 2014-2020 lõpu lähenedes muutuvad võimalused tähtaegu pikendada üha väiksemaks.

Toetuse saajad, kes on saanud taotluse rahuldamise otsuse, kuid teavad kindlalt, et siiski ei soovi planeeritud investeeringuid ellu viia, saavad toetusest loobuda, esitades sellekohase avalduse PRIAle. Avalduse esitamiseks ei pea ootama tegevuste elluviimise tähtaja saabumist. Avaldus tuleb esitada siis, kui on selgunud asjaolud, mis tingivad projektis planeeritud tegevuste teostamata jätmise ning on olemas kindel teadmine, et projekt jääb ellu viimata.

Pane tähele! Tähtajad võivad taotlusvoorude lõikes erineda - palume kindlasti jälgida, millised on tähtajad konkreetse projekti elluviimiseks.


MAK meetmete
investeeringute teostamise tähtaegade kohta saate lugeda siit.

EMKF meetmete investeeringute teostamise tähtaegade kohta saate lugeda siit.
 
*****************************************
 
PRIA arengukava aastateks 2022-2027 on kinnitatud

Käesoleva aasta alguses kinnitati PRIA arengukava aastateks 2022-2027. Uus arengukava seab PRIAle kui asutusele suunad ning sihid järgmiseks kuueks aastaks - kuidas olla järjest karmimate reeglite ja konkurentsitingimuste keskel targaks ning vajalikuks partneriks kogu maaelu sektorile.

Arengukava dokumendis selgitatakse täpsemalt kõikide arengusuundade olulisust ning muuhulgas tuuakse välja ka olulisimad tegevused arengukava perioodil.

PRIA arengukavaga saab tutvuda siin.
 
****************************************
 
11. jaanuaril osales PRIA Võrumaa mahetootjate kohtumisel

11. jaanuaril toimus kultuurikeskuses Võru Kannel Võrumaa mahetootjate kohtumine. Idanemas on plaan varustada lähitulevikus kõik Võrumaa koolid ja lasteaiad mahetoorainega.

Kohtumisel osales ka PRIA teadmusteenuste suuna juht Kadri Koel, kes tegi ettekande Võrumaa koolide ja lasteaedade praeguste hinnanguliste vajaduste ja Võrumaa mahetootjate toodangu võrdluse kohta.

PRIA andmete kohaselt on Võrumaa üks suurima mahetootmise osakaaluga maakondi Eestis, kus ligi 15% põllumajandusega tegelejatest ja üle kolmandiku pindalast on mahedad. Ainult Hiiumaal on need osakaalud suuremad. Ka põllumajandusliku mahemaa osakaal kogupinnast on just lõunapoolsetes maakondades suurem, kus Võrumaa jääb alla vaid Tartumaale.

Meil on hea meel tõdeda, et juba tänase seisuga suudaksid kohalikud mahetootjad kõik Võrumaa lapsed mahetoorainega varustada, sealhulgas enamiku toodete osas suudetakse katta koguvajadus mahetoodanguga. Arenemisruumi on peamiselt maheõunade, -pirnide ja-porgandite osas, täpsemaid andmeid saab uurida siit.

Soovime idee eestvedajatele edu algatuse elluviimisel ja julgustame ka kõiki teisi, kellel on ägedaid ideid oma piirkonna arendamiseks ja kohaliku elu parendamiseks, küsima PRIAst maaelu puudutavaid andmeid, mis aitaksid teha tarku otsuseid.


Aitäh kutsumise eest, Võrumaa Arenduskeskus SA ja Setomaa Liit MTÜ.
 
**************************************
 
  Smart Pro CAP - nutikad toetuste andmise ja Euroopa Liidu finantshuvide kaitse võimalused uues andmepõhises maailmas

PRIA on juhtpartneriks Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) toetuste programmi HERCULE III raames rahastatud koostöö ja parimate praktikate vahetamise projektis Smart Pro CAP ehk "Nutikad võimalused EL finantshuvide kaitseks maaelu toetuste valdkonnas". Projektipartneriteks on Horvaatia, Belgia Flaami ning Itaalia Veneto regiooni makseagentuurid. 17.-21. jaanuarini osalesid eelpool nimetatud riigid ja ka naabrid Läti ning Leedu makseagentuurist ning DG AGRI esindaja Eestis toimunud kohtumisel. DG AGRI on Euroopa komisjoni maaelu ja põllumajanduspoliitikate direktoraat, kelle ülesandeks on koos liikmesriikidega lisaks ÜPP poliitikate kujundamisele tagada selles osas ka Euroopa Liidu finantshuvide kaitse.

Smart Pro CAP projekti eesmärgiks on muuhulgas leida kaasaegseid lahendusi masinõppemudelitega rikastatud andmeanalüüside läbiviimiseks ja tehisintellekti kaasamiseks toetuste menetlusse. Oluline on märkida, et ka Euroopa Komisjoni ja DG AGRI eesmärk on üle minna tulemuspõhisele toetuste süsteemile nii otsetoetuste kui maaelu arengutoetuste osas.

Kui senine toetuste süsteem oli üles ehitatud toetusnõuete reeglistikele, nende täitmisele ja kontrollimisele, siis uute toetusreeglite puhul soovitakse keskenduda toetusega soovitavate eesmärkide täitmisele nii toetusesaaja kui ühiskonna tasemel.
 
 
******************************************
 

Lõppenud, käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Vaata lõppenud voorude tulemusi siit

Vaata käimasolevate ja saabuvate taotlusvoorude infot siit


Käesoleva aasta toetuste planeeritud ajakava asub PRIA kodulehel.
Voorude kuupäevad täpsustuvad jooksvalt.

 

********************************************

Hea teada

 

MES Nõuandeteenistuse infopäevade ajakava leiate siiit.

 

*****************************************************

Uudiseid Maaeluministeeriumist

Ootame uue, 2022. aasta toidupiirkonna kandidaate
Maaeluminister esitas kooskõlastamiseks uue kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu
Riik hakkab looma ühendlaborit

 


 

Vaata lõppenud voorude tulemusi siit

Vaata käimasolevate ja saabuvate taotlusvoorude infot siit


Käesoleva aasta toetuste planeeritud ajakava asub PRIA kodulehel.
Voorude kuupäevad täpsustuvad jooksvalt.
Allikas: www.pria.ee
 
 
 
 
 

 

 

 


Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
Lingid
KODULEHE TEGEMINE V-DISAIN.EE

TAIMEKAITSE-VAHENDID
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
TOALILLED
VIINAMARJAD
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
EESTI KARTULISORDID
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.