Aiandus.ee
Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
PRIA detsembrikuu e-infokiri (2021-12-28 11:08:34)


Oluline info

PRIA Raplamaa teenindusbüroo kolib

Alates 17. jaanuarist 2022. a asub PRIA Raplamaa teenindusbüroo Raplas uuel aadressil Tallinna mnt 14. Teenindusbüroo telefoninumber jääb samaks: 48 90 241. Uue teenindusbüroo avamiseni ootame kliente endisel aadressil.

Seoses COVID-19 kriisiga ning viiruse leviku tõkestamiseks teenindame PRIA maakondlikes teenindusbüroodes ainult eelnevalt aja broneerinud kliente. Palume aeg broneerida kas PRIA kodulehel või helistades tööpäevadel vahemikus 9.00-16.00 teenindusbüroode telefonidel.

PRIA teenindusbüroode teenindusaeg on esmaspäevast kolmapäevani kell 9.00-16.00. Büroo külastamisel tuleb kanda maski.
-----------------------------------------------------------
 


PRIA poolt makstavad otsetoetused on jõudnud põllumeeste ja loomapidajateni


2021. aastal laekus PRIAle otsetoetuste taotlusi 13 976 maaharijalt ning piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi 743 loomapidajalt. Sel aastal sai taotleda ka ute ja kitse otsetoetust, kus laekus 690 taotlust. Otsetoetuste maht moodustab rohkem kui kolmandiku PRIA terve aasta jooksul makstavatest toetustest.PRIA alustas toetuste väljamaksmisega 7. detsembril ja tänaseks on toetusmaksed klientideni jõudnud. PRIA on tänase seisuga ca 14 tuhandele põllupidajale hektaripõhised otsetoetused välja maksnud. Üle 700 loomapidaja on kätte saanud piimalehma kasvatamise ning üle 600 loomapidaja ute ja kitse kasvatamise otsetoetused.

PRIA kodulehel on toetusesaajate nimekirjad koos määratud summadega nii konkreetse toetuse leheküljel kui ka
toetuste saajate lehel.

Kliendid saavad endaga seotud maksete ja otsuste andmeid vaadata e-PRIA teenusest "Maksed ja võlgnevused".

2021. aastal on kinnitatud otsetoetuste ühikumäärad järgmised:
Ühtne pindalatoetus - 129,76 eurot/ha
Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (rohestamine) - 59,18 eurot/ha
Noore põllumajandustootja pindalapõhine toetus - 64,88 eurot/ha
Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus - 302,30 eurot/ha
Piimalehma kasvatamise otsetoetus - 218,91 eurot/loom
Piimalehma kasvatamise otsetoetust Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus - 198,43 eurot/loom
Ute ja kitse kasvatamise otsetoetus - 17,43 eurot/loom
 
_____________________________________

2022. aastast muutub loomade arvu teatamise kord
 
 
Loomatervise määrus paneb riigile kohustuse tagada kõigi registrisse kantavate loomaliikide arvu ja selle muutustest teavitamise (v.a lemmikloomad). Seejuures tuleb teavitamise täpne kord kehtestada igal liikmesriigil endal. Eestis kehtestati vastav kord maaeluministri määrusega.

Vastavalt
maaeluministri määrusele nr 74 (vastu võetud 25.11.2021) ei tule loomade arvu muutusest teavitada individuaalselt identifitseeritud ja registrisse kantud loomade (veised, lambad, kitsed, piisonid ja hobuslased) puhul. Teiste loomaliikide puhul peab loomapidaja edaspidi tagama, et registris oleks iga ettevõtte ja tegevuskoha kohta iga peetava loomaliigi puhul kalendrikuu viimase kuupäeva loomade arv.

Esmakordselt tuleb loomapidajatel enda ettevõtte või tegevuskohas peetavate loomade arv registrile teatada hiljemalt 5. jaanuariks 2022. aastal ning seda 2021. aasta 31. detsembri seisuga.

________________________________________________
 
Ülesharitud püsirohumaid tuleb taas hakata tagasi rajama
2021. aasta pindalatoetuste taotluste kontrolli tulemusena selgus, et käesoleva aasta püsirohumaa suhtarv kogu põllumajandusmaasse on 2015. aasta võrdlusarvuga võrreldes vähenenud üle 5%. Neile taotlejatele, kellele kohalduvad rohestamise nõuded ning kelle kasutuses on viimasel aastal ülesharitud püsirohumaid, saadab PRIA veel sel aastal välja püsirohumaa tagasirajamise otsused.

Otsuse saajaid on 330 ja tagasirajamisele minev pind on kokku 2 749 hektarit. Iga taotleja, kes otsuse saab, peab ülesharitud püsirohumaa tagasi rajama 100% ulatuses, sest väiksemas ulatuses tagasirajamisega ei ole võimalik 2022. aastal saavutada kogu Eesti tasandil püsirohumaa nõude täitmist.

Tagasirajamise määramisega 2022. aastaks kaasneb kõikidele taotlejatele, kellele kohalduvad rohestamise nõuded, täielik püsirohumaade ülesharimise keeld.
 

__________________________________________
 
Piima- ja sealihatootjatele mõeldud COVID-19 puhangust tingitud erakorralist toetust taotleb 599 tootjat
 
1.-7. detsembrini said piima- ja sealihatootjad taotleda COVID-19 puhangust tingitud erakorralist toetust. Toetus on mõeldud COVID-19 pandeemiast põhjustatud majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks. Esialgsetel andmetel esitati piimatootjate poolt 551 ja sealihatootjate poolt 50 taotlust. Kaks tootjat taotles toetust nii piima- kui ka lihatootjana.
 

____________________________________________
 
Alanud on põllumassiivide ja säilitatavate maastikuelementide andmete uuendamine uute ortofotode alusel
­­Sel aastal tegi Maa-amet uued ortofotod Eesti lõunapoolsema osa kohta. Nende alusel vaatab PRIA põllumassiivide ja maastikuelementide piirid üle ning uuendab neid, kui looduses on toimunud muudatused. Piiride uuendamine algas novembris ja lõpeb aprilli alguses. Uuendatud andmed jõuavad jooksvalt põllumassiivide
veebikaardile ja e-PRIA teenusesse "Põllumassiivide muudatused" (e-PRIA -> Valdused -> Põllumassiivide muudatused).
 


Kuna PRIA pärast muudatuste tegemist eraldi teavitust ei tee, siis on taotlejatel oluline põllumassiivide veebikaardil või e-PRIA teenuses "Põllumassiivide muudatused" ise oma põllumassiividel silma peal hoida. "Põllumassiivide muudatused" teenuses saab vaadata endaga seotud põllumassiivide registri seisu ühtses nimekirjas. Seejuures on näha, millal on massiiv viimati üle vaadatud ja piire muudetud ning kus ja kui suur on pindalaline muudatus. Samuti saab jälgida, kas põllumassiiv on ülevaatamisel või on see registrimuudatuste täpsustamiseks välikontrolli suunatud.

Kui taotleja leiab, et tehtud muudatus ei vasta tegelikule olukorrale looduses, siis tuleb tal sellest PRIAle teada anda. Selleks tuleb
e-PRIA teenuses "Põllumassiivide muudatused" esitada uus piir koos selgitustega selle kohta, mis on muutunud.

Püsirohumaadega põllumassiivid uuendatakse kõige hiljem. Seetõttu on need tervikuna praegu veel "Kinnitatud" staatuses ja viimane uuendamise kuupäev jääb varasemasse aega.
 
_________________________________________________
 
Tähelepanekud pindala- ja loomatoetuste kontrollidest
COVID-19 viiruse levikust tingitult kehtestas Euroopa Komisjon ka sel aastal erandi, mis võimaldas kohapealse kontrolli valimimahte oluliselt vähendada. Erand lubas 5% asemel kohapeal kontrollida vähemalt 3% pindalatoetuste taotlejaid.

Tavapärastel aastatel kontrollitakse kohapeal ligikaudu 1000 taotlejat. Sel aastal kontrolliti nõuete täitmist kohapealsete kontrollide käigus 531 taotleja juures. Kontrollis oli kokku ligikaudu 79 000 hektarit.
 
________________________________________
 
Rohumaade hooldamisest

2023. aastal on algamas uus toetusperiood, mis toob kaasa vajaduse pinnaseirele üleminekuks. Pinnaseire tähendab, et nõuete täitmist kontrollitakse kõikide taotlejate osas, aga seda tehakse suures osas vahenditega, mis klassikalist kohapealset kontrolli ei tähenda. Kontroll tehakse kasutades satelliidiandmeid ja andmebaase. Selleks, et pinnaseirele õigeaegselt üle minna, alustati vajalike töödega juba 2018. aastal, kui kasutusele võeti rohumaade hooldamise tuvastamise süsteem.

Rohumaade hooldamise kontrollimine satelliidiandmete abil täiustub igal aastal. Kui siiani on süsteemi jaoks olnud keeruline saada tulemusi väikestele ja keeruka kujuga põldudele, siis 2021. aastal on süsteemi täiendatud ja tuleval aastal alustame selle rakendamisega. Praeguseks on katsetatud kultuuride tuvastamist, kuid süsteem vajab enne täielikku kasutuselevõtmist veel edasiarendamist.
 
 

__________________________________________
 
Investeeringute teostamisega seotud tähtaegadest

Investeeringutoetuste abil projektide elluviimiseks on toetuse saajatel reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Millal tuleb taotluses lubatud tegevused ellu viia, on sätestatud maaeluministri määrustega. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas on minister määrusi muutnud ja tähtaegu pikendanud, kuid programmperioodi 2014-2020 lõpu lähenedes muutuvad võimalused tähtaegu pikendada üha väiksemaks.

Toetuse saajad, kes on saanud taotluse rahuldamise otsuse, kuid teavad kindlalt, et siiski ei soovi planeeritud investeeringuid ellu viia, saavad toetusest loobuda, esitades sellekohase avalduse PRIAle. Avalduse esitamiseks ei pea ootama tegevuste elluviimise tähtaja saabumist. Avaldus tuleb esitada siis, kui on selgunud asjaolud, mis tingivad projektis planeeritud tegevuste teostamata jätmise ning on olemas kindel teadmine, et projekt jääb ellu viimata.

Pane tähele! Tähtajad võivad taotlusvoorude lõikes erineda - palume kindlasti jälgida, millised on tähtajad konkreetse projekti elluviimiseks.


MAK meetmete
investeeringute teostamise tähtaegade kohta saate lugeda
siit.

EMKF meetmete investeeringute teostamise tähtaegade kohta saate lugeda
siit.
_______________________________________
 
Maalehes ilmus ülevaateartikkel otsetoetustest

23. detsembri Maalehes ilmus ülevaateartikkel tänavusest otsetoetuste taotlemisest ning pindala- ja loomapõhistest kontrollidest.

Artiklit saab lugeda
siit.
_________________________________________________
 

Lõppenud, käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Vaata lõppenud voorude tulemusi siit

Vaata käimasolevate ja saabuvate taotlusvoorude infot siit


Käesoleva aasta toetuste planeeritud ajakava asub PRIA kodulehel.
Voorude kuupäevad täpsustuvad jooksvalt.

Vaata lõppenud voorude tulemusi siit

Vaata käimasolevate ja saabuvate taotlusvoorude infot siit


Käesoleva aasta toetuste planeeritud ajakava asub PRIA kodulehel.
Voorude kuupäevad täpsustuvad jooksvalt.
 
________________________________________
 
 

MES Nõuandeteenistuse infopäevade ajakava leiate siit.

 

Uudiseid Maaeluministeeriumist

 

Allikas: PRIA e-infokiri
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
Lingid
KODULEHE TEGEMINE V-DISAIN.EE

TAIMEKAITSE-VAHENDID
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
TOALILLED
VIINAMARJAD
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
EESTI KARTULISORDID
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.