Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
PRIA augustikuu e-infokiri (2021-08-30 08:58:11)

Pane tähele!

Oluline info

PRIA maakondlike teenindusbüroode töökorraldus


Seoses COVID-19 kriisiga ning viiruse leviku tõkestamiseks teenindame PRIA maakondlikes teenindusbüroodes ainult eelnevalt aja broneerinud kliente. Palume aeg broneerida kas
PRIA kodulehel või helistades tööpäevadel vahemikus 9.00-16.00 teenindusbüroode telefonidel.

PRIA teenindusbüroode teenindusaeg on esmaspäevast kolmapäevani kell 9.00-16.00. Büroo külastamisel tuleb kanda maski.


e-PRIAs jätkub noortaluniku toetuse taotluste vastuvõtt


25. augustil algas põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotluste vastuvõtt. Taotlusi saab esitada 1. septembrini. 27. augustiks oli esitatud 10 toetustaotlust. Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse. Maksimaalne toetussumma on kuni 40 000 eurot ühe taotleja kohta. Käesoleva aasta taotlusvooru eelarve on 4 miljonit eurot.

Toetus on loodud, et hõlbustada noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist, aidata kaasa põlvkondade vahetusele põllumajanduses ning suurendada kaasaegsete teadmistega ja kogemustega põllumajandustootjate arvu.

Otsused toetuse määramise või mittemääramise kohta kinnitab PRIA hiljemalt 24. novembril. Toetuse esimese osa (kuni 75% määratud toetusest) maksab PRIA välja 30 tööpäeva jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Teine osa makstakse kliendile kolme kuu jooksul alates äriplaanis kavandatud kõigi tegevuste elluviimisest ning nõuetekohaste dokumentide esitamisest.

Täpsemalt on võimalik toetuse saamise tingimustega tutvuda
PRIA kodulehe toetuse lehel.

Tähelepanu! Palume taotlust täites ja esitades arvestada, et 27.-29.08.2021 toimub e-äriregistri portaali ulatuslik uuendamine, sellega seoses esineb nimetatud perioodil e-PRIAs tõrkeid taotluse esitamisel ja kliendiks registreerimisel. Vabandame ebameeldivuste pärast!Püsirohumaade suhtarv langes üle lubatud määra


2021. aasta pindalatoetuste taotluste esialgsetel andmetel on Eesti riigi tasandil püsirohumaa suhtarv võrreldes 2015. aastal kehtestatud võrdlussuhtarvuga vähenenud 6,6%. Lubatud vähenemise piirmäär on aga 5%.

Lõplik suhtarvu vähenemine selgub pärast taotluste kontrolli hiljemalt 15. detsembriks 2021. Väga suure tõenäosusega jääb see üle 5%, mis tooks kaasa püsirohumaade tagasirajamise kohustuse 2022. aastaks.

Kuna 2021. aastal kehtib täielik püsirohumaade ülesharimise keeld, sh asendamise kaudu, palume põllumeestel oma põllutööde planeerimisel ja teostamisel (sh taliviljade külv) arvestada, et püsirohumaade ülesharimine toob suure tõenäosusega kaasa nende tagasirajamise kohustuse.

Sel sügisel ülesharitud püsirohumaa mõjutab 2022. aasta püsirohumaa suhtarvu ja sellest tulenevalt võimalikku tagasirajamise kohustust 2023. aastaks.

Püsirohumaa säilitamise nõudest on vabastatud mahetootjad mahetunnustatud maa osas ning väikepõllumajandustootjate kavaga liitunud taotlejad.

Täpsemalt saab püsirohumaa säilitamise kohustuse kohta lugeda
siit.Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringuteks esitati 39 taotlust


28. juulist 11. augustini sai e-PRIA kaudu esitada
mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse (MAK meede 4.2.1) taotlusi.

Kokku esitati 39 taotlust summas 6 294 652 eurot. Taotlusvooru eelarve on 5 miljonit eurot.

Toetus on mõeldud väikeettevõtjatele, kelle põhitegevusalaks oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal toiduainete tootmine või joogitootmine ning mikroettevõtjatele, kes on vähemalt kaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastat tegelenud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toodete (välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustoodete) tootmisega.

Toetust on võimalik saada Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks. Üksnes põllumajandustoodete turustamiseks toetust ei ole võimalik saada.

PRIA hindab taotlusi hindamiskriteeriumide alusel ning moodustab taotluste paremusjärjestuse. Toetus määratakse nõuetekohastele taotlustele, mis on saanud vähemalt minimaalse nõutava hindepunktide summa ning mis mahuvad hindamisel saadud paremusjärjestuse alusel eelarvesse. Otsused taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta tehakse hiljemalt 2. detsembriks 2021. aastal.

Täpsem info meetme tingimuste kohta on leitav
meetme määrusest ja PRIA kodulehe toetuse lehelt.


Septembris võetakse vastu toetustaotlusi töötlemisele ning turustamisele suunatud kahes investeeringutoetuse meetmes


22.-29. septembrini võtab PRIA vastu keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse (MAK meede 4.2.2) ning tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse (MAK meede 4.2.3) toetustaotlusi. Alates 15. septembrist saab toetustaotlusi eeltäita.Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse eesmärgiks on aidata kaasa toodete töötlemise osakaalu suurendamisele ja töötlemise efektiivsuse tõstmisele, mis suurendaks toodete konkurentsivõimet nii sise- kui ka välisturgudel.

Toetuse taotlejaks saavad olla:

  • keskmise suurusega ettevõte (vähem kui 250 töötajat ja aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot) või

  • suurettevõte (alla 750 töötaja ja müügitulu alla 200 miljoni euro).

Toetus on mõeldud ettevõtetele, kelle põhitegevusalaks oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal toiduainete tootmine (EMTAKi jao C alajagu 10) või joogitootmine (EMTAKi jao C alajagu 11).

Toetust on võimalik saada Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks. Üksnes põllumajandustoodete turustamiseks toetust taotleda ei saa.

1. augustil 2021. a jõustus meetme määruse muudatus, millega suurendati keskmise suurusega ettevõtjatel ja suurettevõtjatel toetuse maksimaalset suurust kahelt miljonilt kolme miljonini. Määruse muudatuse kohaselt on võimalik toetatava tegevusena taotleda toetust nüüd ka ehitise ehitamiseks, mis varasemalt toetatav ei ole olnud.

Saabuva taotlusvooru eelarve on 5 miljonit eurot.

Täpsemad nõuded toetuse tingimuste kohta leiab PRIA
kodulehelt.Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse eesmärgiks on ühistegevuse soodustamine töötlemise etapis, et selle kaudu parandada ühistute ja muude ettevõtjate omavahelist koostööd.

Toetust saab taotleda mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja nõuetele vastav ettevõtja või suurettevõtja, kes on:

  • Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud tootjaorganisatsioon või tunnustatud tootjarühm või

  • tunnustatud tootjaorganisatsiooni või ühe või mitme tunnustatud tootjarühma valitseva mõju all olev ettevõtja.

Toetust on võimalik saada Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks. Üksnes põllumajandustoodete turustamiseks toetust taotleda ei saa.

12. juulil 2021. a jõustus meetme määruse muudatus, millega suurendati tunnustatud tootjaorganisatsioonil ja tunnustatud tootjarühmal toetuse maksimaalset suurust kahelt miljonilt kolme miljonini.

Saabuva taotlusvooru eelarve on 4 miljonit eurot.


Täpsemad nõuded toetuse tingimuste kohta leiab PRIA kodulehelt.


Investeeringute teostamisega seotud tähtaegadest


Investeeringutoetuste abil projektide elluviimiseks on toetuse saajatel reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Millal tuleb taotluses lubatud tegevused ellu viia, on sätestatud maaeluministri määrustega. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas on minister määrusi muutnud ja tähtaegu pikendanud, kuid programmperioodi 2014-2020 lõpu lähenedes muutuvad võimalused tähtaegu pikendada üha väiksemaks.

Toetuse saajad, kes on saanud taotluse rahuldamise otsuse, kuid teavad kindlalt, et siiski ei soovi planeeritud investeeringuid ellu viia, saavad toetusest loobuda, esitades sellekohase avalduse PRIAle. Avalduse esitamiseks ei pea ootama tegevuste elluviimise tähtaja saabumist. Avaldus tuleb esitada siis, kui on selgunud asjaolud, mis tingivad projektis planeeritud tegevuste teostamata jätmise ning on olemas kindel teadmine, et projekt jääb ellu viimata. Sellisel juhul on Maaeluministeeriumil veel võimalik vabanenud toetusrahad suunata teistesse taotlusvoorudesse. Seeläbi saame tagada Eestile Euroopa Liidu eelarvest eraldatud toetusrahade maksimaalse kasutuse.

Pane tähele! Tähtajad võivad taotlusvoorude lõikes erineda - palume kindlasti jälgida, millised on tähtajad konkreetse projekti elluviimiseks.


Lõppenud, käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Vaata lõppenud voorude tulemusi siit

Vaata käimasolevate ja saabuvate taotlusvoorude infot siit


Käesoleva aasta toetuste planeeritud ajakava asub
PRIA kodulehel.
Voorude kuupäevad täpsustuvad jooksvalt.


Hea teada

MES Nõuandeteenistuse infopäevade ajakava leiate siit.

Uudiseid Maaeluministeeriumist


Valitsus otsustas jätkata MESi kriisimeetmetega aasta lõpuni
Avatud talude nädalvahetusel sündis uus külastusrekord
Keskmised ja suured ettevõtted saavad taotleda toetust töötlemishoonete rajamiseks


 

Edasi saab lugeda: Pria-augustikuu-e-infokiri

 

Allikas: PRIA e-infokiri


Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
Lingid

VÄETISEREGISTER
LINNUPELETUSPALL
TAIMEKAITSE-VAHENDID
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
VIINAMARJAD
TOALILLED
KOMPOST
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
KÖÖGIVILJAD
TOMAT KASVUHOONES
EESTI KARTULISORDID
TAIMEHAIGUSED
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
TAIMEVAHETUS
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.