Aiandus.ee
Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
17.-23. maini toimub metsloomade marutaudivastane vaktsineerimine (2021-05-17 08:41:49)

Põllumajandus- ja Toiduamet alustab uuel nädalal Kirde- ja Kaugu Eesti aladel kevadist rebaste ja kährikute suukaudset marutaudivastast vaktsineerimist.

Vaktsineeritava ala laius on 50 kilomeetrit Venemaa maismaapiirist ning 30 kilomeetrit Narva jõest. Vaktsiini külvamist alustatakse Ida-Virumaal Narva jõega piirnevatel aladel ning jätkatakse Lõuna-ja Kagu-Eestis Pihkva oblasti maismaapiiril ning Peipsi järve lõunapoolsetel piirialadel.

Põllumajandus- ja Toiduameti peaspetsialisti Enel Niine sõnul on metsloomade marutaudivastane vaktsineerimine väga oluline. "Marutaud on väga levinud näiteks Venemaal, Valgevenes ning Ukrainas. Haigus võib Eestisse tagasi jõuda nii kaugema vahemaa tagant mittenõuetekohaste lemmikloomade sisseveol kui ka vahetult üle piiri metsloomadega. Seetõttu on oluline, et piiriäärsetel aladel elutsevad rebased ja kährikud oleksid haiguse eest vaktsineerimise läbi kaitstud," selgitas Niin.

Marutaud on loomade ja inimeste ägedakujuline närvisüsteemi kahjustav viirushaigus, mis lõpeb alati surmaga. Rohkem kui 95% inimeste haigestumistest saab alguse kokkupuutest marutaudihaige koeraga. Kassid ja koerad võivad haiguse saada metsloomadelt ning seetõttu on oluline, et ka lemmikloomad oleksid marutaudi vastu vaktsineeritud kaitsmaks loomade ja inimeste elu. Marutaudikahtlusega loomast tuleb viivitamatult teavitada loomaarsti.

Vaktsineerimiseks kasutatakse spetsiaalseid metsloomadele mõeldud peibutussöötasid. Tegemist on kalajahumassist söödaga, kuhu on peidetud kapseldatud marutaudi vedelvaktsiin. Vaktsiinsöötasid külvatakse õhust väikelennukitega. Vaktsiine ei külvata linnade, asulate, teede ning veekogude kohal. Piisava nähtavuse tagamiseks lendavad väikelennukid madalalt.

Teadmiseks vaktsiinipala leidjale:

  • Vaktsiinipala leidmisel tuleb see jätta puutumatult sinna, kust see leiti.

  • Kui on oht, et vaktsiinipala võivad leida lapsed või koduloomad, tuleb vaktsiinipala ümberpaigutamisel kasutada kummikindaid.

  • Kui peibutussöödas sisalduv vaktsiin on sattunud värskele haavale, silma või suhu, tuleb piirkonda pesta rohke veega (naha puhul ka seebiga) ning pöörduda perearsti poole.

  • Vaktsineerimise ajal ning järgneval paaril päeval tuleb koerad ja kassid vaktsineerimisalal hoida sisehoovides.

Loomaomanik on kohustatud jälgima, et tema kassid ja koerad oleksid regulaarselt marutaudi vastu vaktsineeritud. Vaktsineerimiste vahe ei tohi sõltuvalt kasutatavast vaktsiinist olla pikem kui kaks aastat.

Täiendavat infot vaktsineerimise kohta leiab marutaud.ee.

Taust

2013. aasta aprillist alates on Eesti Rahvusvahelise Epizootiate Büroo (OIE) deklaratsiooni kohaselt ametlikult marutaudivaba riik . Vastavalt uuele Loomatervisemäärusele on Eesti marutaudivabadus sellest kevadest kinnitatud ka vastava Euroopa Komisjoni otsusega. Haigusvabaduse säilitamiseks ja marutaudi Eestisse taasleviku takistamiseks külvatakse vaktsiinisöötasid nn puhvertsoonis, mis vahetult piirneb riikidega, kus marutaudi esineb. Aastatel 2011-2014 hõlmas puhvertsoon nii Läti kui ka Venemaa piiri. Seoses sellega, et Läti Vabariik saavutas 2015. aastal marutaudivabaduse ning on seda suutnud säilitada seniajani, vaktsineeritakse alates 2015. aastast vaid Vene Föderatsiooniga piirnevaid alasid.
Esimene marutaudi vaktsiini külvamine toimus Eestis 2005. aasta sügisel ning hõlmas Põhja- ja Lääne-Eestit. Aastatel 2006-2010 külvati vaktsiini kogu Eesti territooriumil kaks korda aastas -kevadel ja sügisel, aastatel 2011-2014 puhvertsoonis Läti ja Venemaa piiril. Vaktsineerimiste tulemusel on marutaudi Eestis viimase kümnendi jooksul diagnoositud vaid üksikutel juhtudel. Eelnevatel aastakümnetel leiti Eestis keskmiselt mõnisada marutaudijuhtumit aastas. 2003. aastal suri marutaudi enam kui 800 looma. 2007. aastal diagnoositi ainult neli marutaudijuhtumit. 2008. aasta kevad-talvel leiti kolm marutaudis looma, mis olid viimased riigisisese päritoluga marutaudijuhtumid. Edaspidi on haigust diagnoositud vaid Eesti-Vene maismaapiiri vahetus läheduses: kolmel rebasel 2009. aasta suvekuudel Põlva- ja Võrumaal ning ühel kährikul 2011. aasta jaanuaris Põlvamaal. Puhveralas vaktsineerimise järelkontrolli tulemuste põhjal võib öelda, et vaktsiini on söönud keskmiselt 76% sihtgrupi loomadest. 46%-l uuritud loomadest on leitud viiruse vastu kaitsvaid antikehasid tasemel, mis kindlalt väldib nakatumise.

С 17 по 23 мая будет проходить вакцинация диких животных от бешенства

На будущей неделе Сельскохозяйственный и продовольственный департамент приступает к весенней пероральной вакцинации лис и енотовидных собак от бешенства на юго-востоке и северо-востоке Эстонии.

Вакцинация будет проводиться в 50-километровой полосе от наземной границы с Россией и 30-километровой - от реки Нарвы. Разбрасывание вакцины начнется в Ида-Вирумаа в граничащих с рекой Нарвой районах,а затем будет продолжено на юго-востоке и северо-востоке Эстонии на наземной границе с Псковской областью и в приграничных районах на юг от Чудского озера.

По словам руководителя проекта по вакцинации диких животных от бешенства Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Энель Нийн, вакцинировать диких животных от бешенства крайне важно.«Бешенство очень распространено, например, в России, Белоруссии и на Украине. Заболевание может вернуться в Эстонию как издалека, при ввозе не соответствующих требованиям домашних животных, так и непосредственным образом через границу, вместе с дикими животными.Поэтому важно, чтобы обитающие в приграничных районах лисы и енотовидные собаки были защищены от заболевания благодаря вакцинации», - сказала Нийн.

Бешенство - поражающее нервную систему людей и животных острое вирусное заболевание, являющееся смертельным. Более 95 процентов случаев бешенства среди людей вызваны контактом с больными собаками. Собаки и кошки могут заражаться бешенством от диких животных, поэтому важно, чтобы и домашних животных вакцинировали от бешенства, чтобы защитить их жизни и жизни людей. О животных с подозрением на бешенство следует немедленно сообщать ветеринару.

Для пероральной вакцинации диких животных используются специальные приманки, где в массе из рыбной муки спрятаны капсулы с жидкой вакциной от бешенства. Разбрасывание вакцины проводится с маломерных самолетов. Вакцину не разбрасывают над городами,населенными пунктами, дорогами и водоемами. Самолеты летают низко для лучшего обзора территории.

Если вы найдете приманку с вакциной:

  • Найденные приманки с вакциной нельзя трогать.

  • Если существует реальный риск, что вакцину могут найти дети или домашние животные, ее следует перенести в безопасное место в резиновых перчатках.

  • Если содержащаяся в приманке вакцина попала на свежую рану, в глаза или рот, их следует тщательно промыть водой (кожу также промыть с мылом) и обратиться к семейному врачу.

  • В период вакцинации и в течение нескольких последующих дней собак и кошек следует содержать во дворах.

Владельцы домашних животных обязаны следить за регулярной вакцинацией своих кошек и собак от бешенства. Вакцинация в зависимости от вакцины должна проводиться не реже чем раз в два года.

Дополнительная информация о вакцинации доступна на странице marutaud.ee.

Предыстория

С апреля 2013 года Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) признала Эстонию страной свободной от бешенства.Согласно новому Регламенту о здоровье животных, с весны этого года Европейская комиссия тоже подтвердила, что Эстония - страна,свободная от бешенства. Чтобы оставаться таковой и предотвратить в стране повторное появление бешенства, вакцины разбрасываются в так называемой буферной зоне, которая непосредственно примыкает к странам, где присутствует бешенство. В 2011-2014 годах буферная зона охватывала границы как Латвии, так и России. В связи с тем,что Латвийская Республика бала признана в 2015 году свободной от бешенства страной и сумела поддерживать этот статус до сих пор, с2015 года вакцинация будет проводиться только в районах, граничащих с Российской Федерацией.
Первая пероральная вакцинация против бешенства прошла в Эстонии осенью 2005 года и охватила Северную и Западную Эстонию. В2006-2010 годах вакцина разбрасывалась дважды в год по всей Эстонии: весной и осенью, в 2011-2014 годах в буферной зоне на латвийско-российской границе. В результате вакцинации за последнее десятилетие в Эстонии были диагностированы лишь единичные случаи бешенства. В предыдущие десятилетия в Эстонии регистрировалось в среднем несколько сотен случаев бешенства в год. В 2003 году от бешенства умерло более 800 животных. В 2007 году было диагностировано всего четыре случая бешенства. Весной и зимой 2008года были обнаружены три животных с бешенством, это были последние случаи бешенства в стране. В дальнейшем болезнь диагностировалась только в непосредственной близости от эстонско-российской сухопутной границы: три лисицы летом 2009 года в Пыльвамаа и Вырумаа, и одна енотовидная собака в январе 2011 года в Пыльвамаа.По результатам проверки вакцинации в буферной зоне можно заключить,что в среднем вакцина была съедена 76% целевых животных. У 46%изученных животных антитела к вирусу были обнаружены на уровнях,которые надежно препятствуют заражению.Allikas: Põllumajandus- ja Toiduameti pressiteade


Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
Lingid
KODULEHE TEGEMINE V-DISAIN.EE

TAIMEKAITSE-VAHENDID
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
TOALILLED
VIINAMARJAD
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
EESTI KARTULISORDID
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.