Aiandus.ee
Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
PRIA märtsikuu e-infokiri (2021-03-31 07:12:20)
 

Oluline info

Mitmekesistamise toetuse taotlusi saab esitada veel 31. märtsini

17. märtsil algas maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt. Taotlusi saab esitada elektroonselt e-PRIA kaudu kuni 31. märtsini.
PRIAs jätkub loomakasvatuse otsetoetuste taotluste vastuvõtt

2. märtsist kuni 22. märtsini laekus PRIAle 1360 loomakasvatuse otsetoetuste taotlust. Pärast 22. märtsi saab toetusi hilinenult taotleda veel 16. aprillini, kuid sel juhul vähendatakse määratavat toetust 1% iga hilinetud tööpäeva kohta.

Sel aastal on võimalik taotleda piimalehma kasvatamise otsetoetust, piimalehma kasvatamise otsetoetust Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja Ruhnus ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetust.

PRIA peadirektor otsustab loomakasvatuse otsetoetuste määramise või taotluste rahuldamata jätmise hiljemalt 10. detsembriks 2021. a ja toetus makstakse välja 10. detsembrist 2021. a kuni 30. juunini 2022. a.Muudatused loomadega seotud tegevusalade kandmisel põllumajandusloomade registrisse

21. aprillist 2021. aastal rakendub Euroopa Liidus loomatervise valdkonna uus õiguslik raamistik, mis toob kaasa muudatused põllumajandusloomade registrisse kantavate tegevusalade ja nende kohta esitatavate andmete osas.

Muudatused tegevuskohtade registriandmete osas puudutavad järgmiseid teemasid:

  1. Registreerimisele kuuluvad ehk teatamiskohustuslikud tegevusalad

  2. Heakskiitmisele kuuluvad ehk tegevusloa nõudega tegevusalad

  3. Tegevuskoha andmete kandmine põllumajandusloomade registrisse

  4. Tegevuskoha andmete registrisse kandmine, kui see asub mitmel aadressil15. aprilliks tuleb esitada 31. märtsi seisuga peetavate sigade arv tegevuskohas


Kõige mugavam on teavituseks kasutada e-PRIAt. Pärast sisse logimist valida esindatav, keda soovitakse esindada. Seejärel valida menüüribalt "Registrid", vajutada nupule "Alusta uut taotlust" ning valida taotluse liik "Sigade arvu teatamine".

Juhime tähelepanu, et iga seapidaja peab enda tegevusest konkreetses tegevuskohas ise teavitama. Kui ühes hoones, rajatises või piiritletud alal peab sigu rohkem kui üks seapidaja, tuleb registrit antud tegevuskohas seapidamisega tegelemisest teavitada igal loomapidajal endal.

Tegevuskoht, kus 31.03.2021. a seisuga sigu peetakse, peab olema registrisse kantud hiljemalt 31.03.2021. a.

Lisainfo: https://www.pria.ee/registrid/sead


PRIAst saab taotleda toetust väikeste põllumajandusettevõtete arendamiseks


Alates 31. märtsist on võimalik e-PRIA keskkonnas eeltäita väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlusi. Toetuse taotlemine toimub ainult elektroonselt läbi e-PRIA. Taotlust saab esitada 7.-14. aprillini 2021. a.

Väikeettevõtete toetamisega aidatakse kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele, pakkudes võimalust põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks, sh põhivara moderniseerimiseks.Põllumajandustootjatele mõeldud COVID-19 puhangust tingitud erakorralist toetust taotleb 2554 tootjat


15.-22. märtsini said põllumajandustootjad taotleda erakorralist toetust, mis on mõeldud COVID-19 pandeemiast tingitud majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks. Esialgsetel andmetel esitati kokku 2554 taotlust.

Kõige enam taotlusi esitati Saaremaalt (321), Pärnumaalt (309) ja Tartumaalt (251).

Kõige rohkem esitati taotlusi lihaveisekasvatuse valdkonnas (1165 taotlust), järgnesid maheteravilja kasvatus (662 taotlust), piimalehmakasvatus (497 taotlust) ning lamba- ja kitsekasvatus (475 taotlust).Mesilaspere toetuse ettevalmistus

­­
Mesinikud, kes 2020. a mesilaspere toetust (TARU) ei taotlenud, saavad juba praegu teha ettevalmistusi.

Toetuse taotlemise üheks eelduseks on enda kui taotleja andmete kandmine põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, mida saab teha e-PRIAs. Pärast sisse logimist tuleb esmalt valida klient (esindatav), keda soovitakse esindada ning seejärel valida menüüribalt "Kliendi andmed".

Lisainfo: www.pria.ee/registrid/alustavale-kliendile

Mesilate registreerimine


Tähelepanu mesinikud, kellel on mesilaid, mis on põllumajandusloomade registrisse kandmata. Praegu on õige aeg hakata tegelema nende mesilate registrisse kandmisega.

Mesilad, mille kohta soovitakse 2021. aastal TARU toetust taotlema tulla, peavad olema registrisse kantud hiljemalt 1. mail 2021. a.

Mesilat saab registrisse kanda PRIA iseteeninduskeskkonnas (pärast sisse logimist valida esindatav, keda soovite esindada ning seejärel suunduda vanasse e-PRIAsse (üleval sinisel ribal), kus valida Teenused -> Loomade register -> Andmete esitamine -> Hoone, ala või mesila registreerimine).

Enda poolt põllumajandusloomade registrisse kantud mesilate andmeid on võimalik vaadata vanas e-PRIAs (Teenused -> Loomade register -> Andmete vaatamine ->Hoone, ala või mesila vaatamine, muutmine ja likvideerimine). Kui andmed muutuvad või tegevus lõpetatakse, tuleb sellest registrisse teatada 5 tööpäeva jooksul. Andmeid on võimalik muuta ja sulgeda vana e-PRIA kaudu.

Eelinfoks: 1. mai seisuga mesilasperede arv tuleb mesinikel teavitada põllumajandusloomade registrile hiljemalt 17. maiks.

Lisainfo: www.pria.ee/registrid/mesilased


Põllumassiivide piirid ja põldude joonistamine

Palume põldude joonistamisega veel veidi oodata


Soovitame taotlejatel oodata "Minu põllud" teenuses põldude joonistamisega, sest põldude puhul ei ole kindlaks tehtud andmete asendamine veel toimunud.

Automaatne asendamine "Minu põllud" ja "Minu niidud" teenuses toimub esimesel võimalusel aprillikuus. Teenuse avamisest anname teada PRIA kodulehe kaudu. Juhul kui Te siiski teete muudatusi oma põldude piirides, siis palume arvestada võimalusega, et tehtud muudatused võivad kaotsi minna. Küll aga võib juurde joonistada uusi põlde või alasid tervikuna, sest neid asendamine ei mõjuta.

Kiirustage põllumassiivide piiridega seotud avalduste esitamisega!


Tuletame maakasutajatele meelde, et neil, kel on plaanis alanud aastal uusi maid kasutusse võtta ja sinna pindalapõhiseid toetusi taotleda, tuleks sellest PRIAle võimalikult varakult teada anda. Uutest maadest ja olemasolevate põllumassiivide ning säilitatavate maastikuelementide piiride muudatustest saab PRIAt kõige mugavamalt teavitada e-PRIA teenuse "Põllumassiivide muudatused" (e-PRIA -> Valdused -> Põllumassiivide muudatused) kaudu.

Kui avaldus on varakult esitatud, siis on jõutud selle kohta põllumassiivi piiri muudatus ära teha ja taotlejal on selle abil taotlemisel kergem oma põlde joonistada. Samuti annab e-PRIA sel juhul taotlemisel rohkem hoiatusi vigade vältimiseks. Taotleja vastutab küll täielikult pindalatoetuste taotlusele märgitud pindala õigsuse eest, kuid varajane teavitamine põllumassiivide piiride muutustest vähendab märgatavalt võimalust hiljem pinnaerinevuse eest toetussumma vähendust saada.


Kolmes toetusmeetmes pikendati investeeringute tegemise tähtaega


14.03.2021. a jõustusid "Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse" ning "Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetuse" määruse muudatused, mille kohaselt pikendati tegevuste elluviimise aega ühe aasta võrra toetuse saajatel, kes esitasid toetustaotluse 2018. aastal. Seega on toetuse saajal, kes esitas taotluse 2018. aastal, tegevuste elluviimiseks aega kolm aastat.

14.03.2021. a jõustus "Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus" määruse muudatus, mille kohaselt toetuse saaja, kes esitas taotluse 2015. aastal, võib viia projekti ellu ja esitada projekti elluviimist tõendavad dokumendid PRIAle hiljemalt 2021. aasta 31. detsembriks.


Kiviaedade taastamise tähtajad saabuvad maikuus

Tuletame meelde, et alates 24.05.2021. a saabuvad tähtajad, mil peab olema PRIAle esitatud kiviaedade taastamise lõplik aruanne. Toetuse saajatel, kes esitasid kiviaia taastamise toetuse taotluse 2018. aastal, saabuvad tähtajad käesoleva aasta maikuus.

Juhime tähelepanu, et aruande esitamiseks on vajalik Muinsuskaitseameti eksperdi poolne kinnitus, et toetuse saaja on taastanud kiviaia määruse § 11 lõikes 3 nimetatud kiviaia määrangu kohaselt.

Aruande vormi leiate PRIA kodulehelt. Aruande palume esitada elektroonselt e-posti aadressil info@pria.ee või saata posti teel aadressile PRIA, Tähe 4, Tartu 51010.


Investeeringute teostamisega seotud tähtaegadest


Investeeringutoetuste abil projektide elluviimiseks on toetuse saajatel reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Millal tuleb taotluses lubatud tegevused ellu viia, on sätestatud maaeluministri määrustega. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas on minister määrusi muutnud ja tähtaegu pikendanud, kuid programmperioodi 2014-2020 lõpu lähenedes muutuvad võimalused tähtaegu pikendada üha väiksemaks.

Toetuse saajad, kes on saanud taotluse rahuldamise otsuse, kuid teavad kindlalt, et siiski ei soovi planeeritud investeeringuid ellu viia, saavad toetusest loobuda, esitades sellekohase avalduse PRIAle. Avalduse esitamiseks ei pea ootama tegevuste elluviimise tähtaja saabumist. Avaldus tuleb esitada siis, kui on selgunud asjaolud, mis tingivad projektis planeeritud tegevuste teostamata jätmise ning on olemas kindel teadmine, et projekt jääb ellu viimata. Sellisel juhul on Maaeluministeeriumil veel võimalik vabanenud toetusrahad suunata teistesse taotlusvoorudesse. Seeläbi saame tagada Eestile Euroopa Liidu eelarvest eraldatud toetusrahade maksimaalse kasutuse.

Pane tähele! Tähtajad võivad taotlusvoorude lõikes erineda - palume kindlasti jälgida, millised on tähtajad konkreetse projekti elluviimiseks.PRIA hakkab toetuste taotlejatele korraldama veebiseminaride sarja


Alates aprillist hakkab PRIA korraldama veebiseminaride sarja, kus käsitletakse olulisemaid teemasid, mida silmas pidada PRIA toetuste taotlemisel.

Esimene veebiseminar toimub juba 15. aprillil kell 14.00-15.00. Täpsemat infot leiab PRIA kodulehelt ja Facebookist ürituse lehelt.Märtsi alguses ilmus Ekspress Meedia erinumber "Eesti põllumajandus 30"PRIA ajaloost ja tulevikust rääkis ajakirjale ameti juht Jaan Kallas.

PRIA tulevikusuundadest ning sellest, kuidas planeeritavad muudatused hakkavad mõjutama põllumehi, saate pikemalt lugeda artiklist, mille leiate siit!


Milline oli 2020. aasta PRIA keskmine taotleja?PRIA statistikud on koostanud väikese ülevaate selle kohta, milline nägi 2020. aastal numbrite keeles välja PRIA keskmine taotleja.25. veebruaril anti PRIA peadirektori asetäitjale Jaanus Hämmalile üle Maaeluministeeriumi kuldne teenetemärk!


Jaanus on PRIA kauaaegne töötaja, kel on olnud oluline roll organisatsiooni arendamises ja toetusskeemide kvaliteetses menetluses. Ta on andnud silmapaistva panuse Maaeluministeeriumi valitsemisala eesmärkide saavutamisse ja koostöösuhete loomisesse, et arendada PRIAt tõhusalt toimivaks ja kliendile suunatud usaldusväärseks organisatsiooniks. Oma mõistva suhtumise, kuulamisoskuse ja inimlikkusega on ta parimatest parim kolleeg.

Palju õnne, Jaanus!Lõppenud, käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Vaata lõppenud voorude tulemusi siit

Vaata käimasolevate ja saabuvate taotlusvoorude infot siit


Käesoleva aasta toetuste planeeritud ajakava asub PRIA kodulehel.
Voorude kuupäevad täpsustuvad jooksvalt.


Hea teada

MES Nõuandeteenistuse infopäevade ajakava leiate siit.

Uudiseid Maaeluministeeriumist


Euroopa põllumajandus- ja kalandusministrite kohtumise põhiküsimuseks kujunes ÜPP uus reformipakett
Peagi avaneva Natura 2000 erametsamaa toetuse taotlusvooru eelarve suurenesMaa-ameti uus veebirakendus Satiladu


Maa-amet on loonud uue veebirakenduse Satiladu. Rakendus võimaldab vaadata Euroopa Kosmoseagentuuri poolt Eesti kohta toodetud satelliidiandmeid, mis uuenevad igapäevaselt. Vaata täpsemalt siit.

PRIA märtsikuu e-infokirja saab lugeda siin: 

Pria -martsikuu-e-infokiri

Allikas: PRIA infokiri


Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
Lingid
KODULEHE TEGEMINE V-DISAIN.EE

TAIMEKAITSE-VAHENDID
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
TOALILLED
VIINAMARJAD
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
EESTI KARTULISORDID
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.