Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
PRIA infokiri - august 2018 (2018-08-23 07:50:51)
 Küsitlus

Palun leia 5 minutit, et vastata PRIA infokirja lugejaküsitlusele!

Küsimustikule vastamiseks kliki siin: https://www.surveymonkey.com/r/QQWLCTS

Küsitlus aitab meil muuta regulaarne infokiri huvitavamaks ja lugejasõbralikumaks.


Toetuste määramine

Lõppenud taotlusvoorud

Pikema aja jooksul jätkuvad taotlusvoorud

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Pane tähele!

Teadmiseks


Toetuste määramine

Valmisid investeeringutoetuse hindamistulemused

2. juulil lõppes MAK meetme 4.2.1 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ taotluste vastuvõtt. Mentlusse võeti 33 taotlust, soovitud summa ületab eelarvet (3,6 mln eurot) . Praeguseks on PRIA läbi viinud taotluste hindamise, mille tulemusel moodustub paremusjärjestus. Kodulehel on avaldatud nii hindepunktid/paremusjärjestus kui ka tabel igale taotlusele antud hindepunktidega hindamiskriteeriumide lõikes.

Otsused tuleb PRIAl kinnitada 20. novembriks, kuid plaanime selleni jõuda oluliselt varem.

Tagasi algusesse


Lõppenud taotlusvoorud

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus

24.-27. juulini 2018 toimus kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetuse (EMKF meede 4.4.4) 2018 esimene taotlusvoor. Laekus 5 taotlust kogusummas 962 900 eurot. Tänavuse taotlusvooru eelarve on 4 mln eurot. Otsused kinnitab PRIA hiljemalt 1. oktoobriks 2018.

Teadmussiirde ja teavituse toetus

Teadmussiirde ja teavituse toetuse (MAK meede 1) taotlusi võttis PRIA vastu 6.-10.augustil. Toetus jaguneb üleriigiliste ja maakondliku ulatuste tegevuste vahel, mille jaoks saab toetust taotleda vastavatest alameetmetest. Üleriigilise ulatusega tegevuste jaoks on tänavu planeeritud 449 645 eurot ning maakondlike tegevuste jaoks 155 067 eurot. Üleriigiliste tegevuste rahastamiseks laekus 71 taotlust kogusummas 359 530 eurot ning maakondlike tegevuste rahastamiseks 98 taotlust summas 174 731 eurot. Otsused kinnitab PRIA hiljemalt 4. jaanuariks 2019.

Pikema aja jooksul jätkuvad taotlusvoorud

LEADER kohaliku algatusrühma toetus ja projektitoetus (MAK meede 19.2 ja 19.3) – projektitoetuste taotluste kohapealse vastuvõtu kohta jälgige oma piirkonna LEADER-tegevusgruppide jagatavat infot! Määratud projektitoetuste kohta on andmed PRIA kodulehel.

Koolikava toetus – programmis osalemiseks tuleb esmalt esitada PRIAle heakskiidutaotlus. Pärast heakskiidu kinnitamist saab taotleda toetust lastele jagatud koolipiima ning/või puu- ja köögivilja eest. Taotlemisega seotud toimingud tuleb teha uue e-PRIA vahendusel. Vt andmeid toetusesaajate kohta siin, koolikavas osalemiseks heakskiidetud taotlejaid siin.

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise (EMKF meede 3.3) projektitoetuse taotluste vastuvõttu korraldavad kalanduspiirkondade kohalikud algatusrühmad esmalt kohapeal, jälgige nende jagatavat infot! Lõplikud otsused toetuste kohta teeb hiljem PRIA.

Kestab kalanduspiirkonna algatusrühma koostöötegevuse toetuse (EMKF meede 3.4) taotluste vastuvõtt PRIAs.

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetuse (EMKF meede 4.4.3) taotlusi võtab PRIA vastu 31. detsembrini 2018. Meetme tänavune eelarve on 200 000 eurot. Toetuse maksimaalne suurus taotluse kohta on energiaauditi tegemiseks 7 500 eurot ja ressursiauditi tegemiseks 15 000 eurot.

30. septembrini toimub Euroopa Komisjoni otsusel või sekkumiskokkuost pakkumismenetluse teel kindlaksmääratud hinna alusel - 221,75 eurot/100 kg. Infot piimatoodete sekkumiskokkuostu kohta saab kodulehelt ja PRIA turukorralduse büroost turukorraldus@pria.ee. Lõssipulbri kokkuostu praegu ei toimu.

Kestab lõssipulbri müük sekkumisvarudest pakkumusmenetluse teel. Müük toimub EL piires alates kõige varem sekkumislattu võetud kogustest. Minimaalne kogus pakkumuse esitamiseks on 20 tonni. Pakkumused tuleb PRIAle esitada iga kuu kolmandaks teisipäevaks kella 12.00-ks.

2018. a taotlusvoorude prognoositav ajakava on avaldatud PRIA kodulehel. Jooksvalt määratavate toetuste kohta avaldame andmed kodulehel iga vastava meetme taotlusvooru info juures. EMKF toetuste määramiste ja maksete kohta on kodulehel ka koondtabel.

Tagasi algusesse
Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Noortaluniku toetus

MAK meetme 6.1 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus“ III vooru taotlusi sai uues e-PRIAs eeltäita 13.-19. augustil. Taotlused tuleb e-PRIAs ära esitada ajavahemikus 20.-27. august. Taotlemiseks vajalik info ja juhised e-PRIA kasutamiseks on PRIA kodulehel, samuti ülevaade määruse viimatistest muudatustest.

Innovatsiooniklastri toetus

Taotluste vastuvõtt toimub 24.-28. augustil. MAK innovatsiooniklastri toetust (meede 16). Infot toetuse kohta saab praegu meetme määrusest, milles muudatusi ei tehta. Meetme eelarve on 3,2 mln eurot. Otsused kinnitab PRIA 21.veebruariks 2019.

Tootjarühma tunnustamine

Esmakordset tootjarühma tunnustamist (MAK meede 9.1.1) saavad tootjarühmad PRIA vahendusel taotleda 28.-31.augustil 2018. Info on üleval PRIA kodulehel.

Nii eelmisel kui ka käesoleval MAK perioodil tunnustatud tootjarühmadele kehtib jätkamiseks ükssama määrus. Tänaseks on enamik oma dokumendid (müügitulu arvestuse) tootjarühmana jätkamise kohta esitanud. Menetluse lõppedes uuendame kohe ka tunnustatud tootjarühmade ja nende liikmete nimekirja, mis on nähtav kodulehel http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/tunnustatud_tootjaryhmad/ .

Novembris avaneb juba varem tootjarühma loomise ja arendamise toetuse rahastamise otsuse saanud tootjarühmadele maksenõude esitamise voor. Kuid selle toetuse esmakordseks taotlemiseks 2018.aastal tootjarühmade loomise ja arendamise toetuse taotlusvooru ei avata.

Muudatusi taotlusvoorude ajakavas

Septembrikuusse oli taotlusvoorude prognoositavas ajakavas planeeritud MAK meetme 5.2 „Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetuse“ taotluste vastuvõtt. Kuna meetme määrus läheb muutmisele ja pole veel kinnitatud, lükkub taotlusvoor oktoobrikuusse.

Samuti lükkub septembrikuust edasi kahe EMKF meetme taotlusvoor: kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus (meede 1.20) ning vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus (meede 2.3). Mõlemad meetmed rakenduvad tänavu esmakordselt, meetmete sisuga saab esialgu tutvuda Riigi Teatajas avaldatud määruste abil.

Taotlusvoorude prognoositav ajakava on PRIA kodulehel, ajakava täpsustatakse jooksvalt.

Tagasi algusesse
Pane tähele!

PRIA toetab põllumehi toetuste varasemate väljamaksetega

PRIAl on menetluses 30 245 taotlust, mille esitasid põllumajandustootjad tänavu ligi paarikümmet liiki hektari- ja loomapõhiste toetuste saamiseks. On mõistetav, et põua mõjude leevendamiseks soovitakse toetused kätte saada võimalikult varakult ja PRIA teeb omalt poolt kõik, et neid ootusi täita.

Samas on selle suve erakorralised ilmatikuolud takistanud tootjatel ka mõne toetusega seotud nõude täitmist.

Takistustest palume PRIAle teatada

Paneme põllumehele südamele, et kui toetuste nõudeid ei ole võimalik täita vääramatu jõu või erandlike asjaolude tõttu (nt keerulised ilmastikuolud, raske loodusõnnetus, taotleja pikaajaline haigestumine vms), tuleb sellest esimesel võimalusel PRIAle teada anda. Selleks palume saata vabas vormis kirjutatud teatise meiliaadressile info@pria.ee hiljemalt 15 tööpäeva jooksul alates hetkest, mil vääramatu jõud või erandlik asjaolu ilmnes ja taotlejal oli võimalik selle kohta PRIAle teavitus esitada.

Teatises palume kirjeldada põldude ja loomade kaupa, millist nõuet ei saa täita ning mis on põhjuseks. PRIA tegeleb teatistega juhtumipõhiselt, hinnates, kas nõude täitmist takistab vääramatu jõud või erandlik asjaolu, ning kontrollib vajadusel olukorda kohapeal. Tulemusest antakse kindlasti teada ka taotlejale. Teatiste esitamine on vajalik selleks, et PRIA saaks vääramatu jõu või erandlike olukordade mõjusid kontrollide puhul ja toetuste maksmisel arvestada.

Kui toetuse taotleja ei ole saanud vääramatu jõu või erandlike asjaolude tõttu täita kohustusi seoses MAK pindala- ja loomatoetustega, siis talle toetust täies ulatuses ei maksta, kuid nõude täitmata jätmist ei arvestata sellisel juhul rikkumisena. See tähendab, et nõude täitmata jätmisel ei toimu nõude osas toetuse vähendamist tavapäraste hindamismaatriksite alusel, vaid erandlike asjaolude puhul leitakse väljamaksmisele mitte kuuluv summa arvestades konkreetse nõude maksumust toetuse ühikumääras. Toetuse maksmata jätmise protsent kujuneb erandlike asjaolude esinemisel rakenduva hindamismaatriksi alusel. Näiteks eelmisel aastal oli selliseks nõudeks keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) toetuse puhul talvise taimkatte nõue. Samas tänavu võib KSM toetuse liblikõieliste kultuuride kasvatamise nõude puhul olla olukord, kus taotleja on liblikõielise kultuuri seemne külvanud, kuid põua tõttu on kultuur ikaldunud. Kuna taotleja on omalt poolt teinud kõik, et nõuet täita (seemne külvanud, põlluraamatukanded on korras, olemas ka seemnepakendi etiketid või ostu tõendavad dokumendid), siis sellisel juhul loetakse nõue täidetuks.

Kui taotleja ei saanud vääramatu jõu või erandlike asjaolude tõttu täita otsetoetuste nõudeid, on tal seoses otsetoetustega jätkuvalt õigus saada toetust sellise pindala eest, mis olid vääramatu jõu või erandlike asjaolude ajal toetuskõlblikud.

Kõikide toetustega seotud nõuete kohta on põhjalik info üleval PRIA kodulehel www.pria.ee iga toetuse tutvustuse juures. MAK toetuste proportsionaalse vähendamise kohta vt EL määruse 640/2014 artikli 4 lõike 1 alalõiku 2. Küsimuste korral saab abi otsetoetuste infotelefonil 7377 679.

Ennetähtaegsest toetuse maksmisest

Euroopa Liidus kehtivate reeglite kohaselt ei saa taotlejale kogu toetussummat määrata ja maksta enne, kui on lõppenud nii kohapealsed kui administratiivsed kontrollid. Tänavu on ainuüksi PRIA kohapealse kontrolli valimis 1205 taotlejat ning kohapealne kontroll tuleb teha vähemalt 272 410 hektaril.

PRIAs on põhjalikult kaalutud kõiki võimalusi toetuste tavapärasest varasemaks väljamaksmiseks nii, et see ei tooks kaasa selliseid puudujääke taotluste menetlemisel, mille tagajärjeks võib tulevikus olla Eestile trahvide määramine.

Kaaludes kõiki võimalusi, teeb PRIA tänavu väljamaksed järgmiselt:

Toetusmeede

Maksete algus

Loomakasvatuse üleminekutoetused: ammlehma ja ute kasvatamise ülemine-kutoetus, veise, piima ja ute ülemineku-toetus

Maksti välja juunis

Erakorraline toetus kartuli- ja avamaa-köögivilja kasvatajatele

September

Erakorraline toetus talivilja kasvataja-tele

September

Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus

November

Heinaseemne üleminekutoetus

November

Pindalapõhised otsetoetused – ühtne pindalatoetus, nn rohestamise toetus, puu- ja köögivilja kasvatamise otse-toetus, noore põllumajandustootja toetus ning toetused väikepõllumajan-dustootja kavas osalejatele

Pärast 1.detsembrit kahe nädala jooksul otsuse tegemisest

Piimalehma kasvatamise otsetoetus

Pärast 1.detsembrit kahe nädala jooksul otsuse tegemisest

MAK pindala- ja loomatoetused

Jaanuar-veebruar 2019

Tagasi algusesse
Veel kord suviste tööde tähtaegadest

Rohumaadelt on heinasaak küll tänavu põua tõttu napp, aga sellegipoolest kehtib kohustus rohumaad 20. augustiks niita või muul viisil hooldada, takistamaks umbrohtude levikut ja maa võsastumist. Loomade heaolu toetuse soovijatel tuleb aga loomi karjatada 31. augustini. Ülevaade pindalatoetustega ja MAK loomatoetustega seotud tegevuste tähtaegadest on PRIA kodulehel.

Silo ja heina müümisel tuleb VTAle esitada majandustegevusteade

Seoses silo ja heina hinnatõusuga ning müügiga välisturgudele tuletab Veterinaar- ja Toiduamet meelde, et taimse sööda esmatootmisest, mille alla kuulub ka heina kasvatamine ning sileerimine, on sööda tootmise ja turustamisega tegeleval isikul kohustus oma tegevusest teavitada. Enne tegevuse alustamist tuleb esitada teade majandustegevuse alustamise kohta, millega teavitatakse Veterinaar- ja Toiduametit oma tegevusest.

Põhjalikumalt vt VTA pressiteatest.

Tagasi algusesse
Teadmiseks

Valitsus kinnitas 20 miljoni euro eraldamise põllumeeste abistamiseks

Vabariigi Valitsuse 9. augusti istungil kinnitati 20 miljoni euro eraldamine Maaelu Edendamise Sihtasutusele MES), et leevendada põuakahjustuste mõjusid. Pikemalt vt Maaeluministeeriumi pressiteatest.

13. augustil kinnitas MESi nõukogu reeglid väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjatele käibekapitali laenu andmise kohta ilmastikust tingitud kahjude tõttu vähenenud likviidsuse taastamiseks.

Kiviaedu valmis planeeritust vähem

MAK toetust kiviaedade taastamiseks on käimasoleval perioodil saanud taotleda kahel korral. 2016. a toimus esimene taotlusvoor eelarvega 1,5 mln eurot, tänavu teine voor eelarvega 1 mln eurot. Toetused makstakse välja pärast seda, kui toetusesaaja on kiviaia määrangu kohaselt valmis teinud ja esitab PRIAle vormikohase aruande. Selleks on aega kaks aastat toetuse määramisest arvates.

Esimeses taotlusvoorus rahuldati 197 taotlust, kuid tähtajaks tänavu juunis esitasid maksenõude vaid 153 taotlejat ning kolm teatasid toetusest loobumisest. Kahjuks jätsid 41 taotlejat kiviaia taastamata või vastava aruande PRIAle esitamata. Samuti on palju toetusest osalisi loobumisi. Kõige sagedasem põhjendus, miks ei jõutud kiviaeda kavandatud mahus valmis, on 2017. a vihmane suvi.

Kiviaia taastamisega võib alustada pärast muinsuskaitse eksperthinnangu saamist (nn määrang kiviaia taastamiseks). Paraku on aruannetelt näha, et enamik 2016.a määramisotsuse saanud taotlejatest alustas töid alles tänavu, 2016. a suve selleks ei kasutatud.

Kahjuks tuvastasime kümne projekti puhul, et PRIAle esitati aruanded kiviaia taastamise kohta märkimisväärselt (üle 10%) suuremas mahus, kui paikvaatluses tegelikult tuvastati. Nende projektidega tegeldakse juhtumipõhiselt ning lõpliku otsuse tegemisel võetakse arvesse rikkumise ulatust, selgitusi, projekti kogumahtusid jms.

Tänavu toimuud teises taotlusvoorus rahuldati 81 taotlust (vt nimekirja PRIA kodulehel), maksenõudeid kiviaedade valmimise kohta veel esitatud ei ole. Juhime 2018.voorus rahastamise saanutetähelepanu järgnevale:

Kiviaia taastamise tööd on mahukad ja sõltuvad ilmastikust, seega alustama peaks esimesel võimalusel.

Taastamist soovitame alustada kiviaiast, mis tagas vajalikud hindepunktid eelarvesse mahtumiseks.

Aruanne tohib kajastada vaid reaalselt teostatud mahtusid.

Muudatused MAKis – suurendatakse meetmete eelarveid, rakendub uus riskikindlustuse toetus

16. augustil kiitis Vabariigi Valitsus heaks MAK 2014–2020 kolmanda muudatuse, millega muu hulgas lisati arengukavva uus riskijuhtimise toetusmeede. Samuti suurendatakse mahepõllumajanduse toetuse eelarvet, põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetuse eelarvet ning suunatakse lisaraha arengukava rahastamisvahendisse.

Pikemalt vt Maaeluministeeriumi pressiteatest.

Tagasi algusesse

Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
ansambel
Lingid

VÄETISEREGISTER
LINNUPELETUSPALL
TAIMEKAITSE-VAHENDID
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
VIINAMARJAD
TOALILLED
KOMPOST
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
KÖÖGIVILJAD
TOMAT KASVUHOONES
EESTI KARTULISORDID
TAIMEHAIGUSED
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
TAIMEVAHETUS
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.