Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
MAAELUVÕRGUSTIK: Võrgukiri nr 17 (2015-04-29 02:46:33)

Uue programmperioodi 2014-2020 LEADER strateegiatest
Euroopa maaeluvõrgustiku info
EUROOPA INFOUue programmperioodi 2014-2020 LEADER strateegiatest

Uue programmperioodi 2014-2020 LEADER kohaliku arengu strateegiate kirjutamine on täies hoos - seda tõestavad paljud seminarid ja aruteluringid, mida kohalikud tegevusgrupid on läbi viinud ja viimas.


LEADER-meetme rakendamise määruse (määrus nr 85/14.10.201485/14.10.2014) kohaselt pidid kohalikud tegevusgrupid hiljemalt aprilli lõpuks oma piirkonna strateegiad juba valmis saama. Kuid tegevusgruppide strateegiate põhjalik ettevalmistus ja kaasamisürituste kava on kujunenud aeganõudvamaks kui algselt eeldati.


Seetõttu algatas Põllumajandusministeerium tegevusgruppide palvel LEADER-määruse muudatuse, mille kohaselt pikendatakse strateegiate esitamise tähtaega kahe kuu võrra. Uus strateegiate esitamise tähtaeg on 30. juuni 2015.


Sinna on veel natuke aega, kuid tegevusgrupid ei puhka. Selleks, et strateegiad saaks piirkonna eripärastele vajadustele vastavad, kaasatakse koostamisse ka sihtgrupp ehk kaasa saab rääkida tegevuspiirkonna rahvas. Toimumas on ka korrapärased strateegia kokkupanemisega seotud koosolekud strateegia kirjutajatele endile. Kohalike tegevusgruppide piirkonnad on erinevad, nii ka tegevusgrupi on strateegia koostamisse ja kaasamisse lähenenud erinevalt.

Loe artiklit täismahus SIIT


INFOKS:

29. aprillil toimub Eesti Toiduainetööstuse Aastakonverents 2015 "Arukas juhtimine, tark spetsialiseerumine ehk kombinaadist leiutajatekülaks" Tallinnas. Rohkem informatsiooni maainfo.ee/index.php

29. aprillil toimub Eesti Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aastakonverents "Energiatõhus maamajandus" Eesti Maaülikooli Tehnikamajas, Tartus.
Rohkem informatsiooni maainfo.ee/index.php

1. mail korraldab MTÜ Eesti Maaturism teistkordselt üle-eestilise maaturismi ettevõtete avatud uste päeva. Rohkem informatsiooni maainfo.ee/index.php

Mais ja aprillis toimuvad maakondades Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 metsameetme ja Natura meetme infopäevad metsaomanikele : 28.04 Sakus, 05.05 Tartus, 06.05 Pärnus ja 07.05 Rakveres. Rohkem infot SA Erametsakeskuse veebilehel www.eramets.ee/uudised-1/sa-erametsakeskus/metsameetme_ja_natura_infopaevad_metsaom
anikele/

Saadaval on 22. aprillil toimunud maaeluvõrgustiku kohaliku toidu teemapäeva ETTEKANDED Maamajanduse Infokeskuse veebilehel. Päeva seekordseks teemaks on ühised turustusvõimalused, kvaliteedimärgised ning vastavad toetusmeetmed. Rohkem informatsiooni maainfo.ee/index.php

Kuni maikuu lõpuni oodatakse talusid ja põllumajandusettevõtteid registreeruma 19. juulil toimuvale esimesele üle-eestilisele avatud talude päevale meiliaadressil reve@maainfo.ee. Rohkem infot www.avatudtalud.ee

EELINFO:

6. mail korraldab Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo koostöös Põllumajandusministeeriumiga kohalike tegevusgruppide esindajatele ühepäevase LEADER seminari - ühis-, koostöö- ja teadmussiirde projektid MAK 2014-2020 raames. Info ja registreerimine maainfo.ee/index.php

15. mail korraldavad Põllumajandusuuringute Keskus ja Eesti Maaülikool koostöös Põllumajandusministeeriumiga MAK 2007-2013 raames 2014. aastal teostatud uuringute tutvustamise infopäeva Põllumajandusministeeriumi suures saalis. Rohkem informatsiooni maainfo.ee/index.php

Mais ja aprillis toimuvad maakondades Eesti maaelu arengukava (MAK) 2007-2013 II telje ning MAK 2014-2020 keskkonnatoetuste ja otsetoetuste infopäevad . Infopäevade eesmärgiks on selgitada põllumajandustootjatele 2015. aastal rakenduvate otsetoetuste tingimusi ja MAK 2014-2020 pindala-ja loomatoetuste tingimusi ning nõuetele vastavuse nõudeid. Maikuus toimuvad infopäevad: 04.05 Lihulas (Läänemaal), Tartus ja Kuressaares, 5.05 Viljandis, Waide motellis (Tartumaa), Tudulinnas (Ida-Virumaa), Ares (Pärnumaa), Märjamaal (Raplamaa), Põlvas, 6.05 Kuressaares, 7.05 Sakus ja Kõmsil (Läänemaa), 8.05 Põlvas, 12.05 Sõmerus (Lääne-Virumaa), 18.05 Sakus (Harjumaa). Rohkem informatsiooni Põllumajandusministeeriumi veebilehel www.agri.ee/et/otsetoetus te-ja-maaelu-arenguk
avade-toetuste-tasuta-infopaevad-2015

EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIKU INFO

UUDISED:

Ilmunud on Euroopa maaelu arengu võrgustiku aprillikuine uudiskiri maainfo.ee/index.php

Rootsi maaeluvõrgustikul ilmub igakuine ülevaade inglise keeles. Märtsikuu ülevaade www.landsbygdsnatverket.se/huvudomraden/monthlyreview
.4.37e9ac46144f41921cd32cce.html

SÜNDMUSED:

28. aprillil toimub huvipoolte kaasamise temaatilise allrühma 3. koosolek Brüsselis Belgias. Teisel töökohtumisel osales Eestist Anneli Kana. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

12. - 13. mail toimub perioodi 2014-2020 riiklike maaeluvõrgustike 2. töökohtumine Jurmalas Lätis. Töökohtumise teemaks on riiklike maaeluvõrgustike alustamine uuel perioodil. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

INFO EUROOPAST Euroopa Liidu ürituste KALENDER – veebileht: http://europa.eu/eucalendar/ Üritused:

27. - 28. aprillil toimub EL maaelu direktorite mitteametlik kohtumine Jurmalas, Lätis
eu2015.lv/events/political-meetings/informal-meeting-of-
directors-general-for-fisheries-2015-04-27

27. - 30. aprillil toimub Euroopa Parlamendi täiskogu istung
www.europarl.europa.eu/plenary/et/home.html

2. mail toimub Ohutuse ja toitainete konverents 2050 (Conference on Safety and Nutrition on 2050), Milanos Itaalias
ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/information_sources/events/20150502_safety_nutrition_
en.htm

6.- 9. mail toimub rahvusvaheline teaduskonverents "Metsandus: Sild tulevikku" (Forestry: Bridge to the future), Sofias Bulgaarias
conf2015.forestry-ideas.info/index.php

15. mail toimub EuroDISH projekti lõpukonverents "Bringing European infrastructure onto one DISH to optimise food and health research", Milanos Itaalias
www.eurodish.eu/news/29-final-conference-save-the-date

28. - 29. mail toimub EL konverents "Mahetootmine, teadus ja innovatsioon: tulevikuprioriteetide kehtestamine" ( Organic production, Research and Innovation: setting priorities for the future), Milanos Itaalias
www.h2020.md/en/eu-conference-organic-production-research
-and-innovation-setting-priorities-future-milan-28-29th-may

15. - 17. juunil toimub Riias esimene innovaatiliste ettevõtete nädal - Ligipääs rahastusele, innovatsioonile ja väikeettevõtlusele 2015 ( First Innovative Entreprise Week - Access to Finance for Research, Innovation and SMEs 2015)
www.innoweek2015.eu

Põllumajandus ja toidu tootmine: Uudised:

Euroopa Komisjon - põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat (23.04.2015): Põllumajandusvoliniku Phil Hogani kõne konverentsil "Agri 2015" Leipzigis
ec.europa.eu/agriculture/commissioner-speeches/pdf/hogan-l
eipzig-23-04-2015_en.pdf

EL pressiteade (22.04.2015): Liikmesriikidele antakse rohkem vabadust otsustada geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamise üle
Euroopa Komisjon tutvustas tulemusi, milleni jõuti toidus ja söödas geneetiliselt muundatud organismide (GMOde) kasutamise lubamist käsitleva otsustusprotsessi läbivaatamisel. Kõnealuse läbivaatamise aluseks on 2014. aasta juulis Euroopa Parlamendile esitatud poliitilised suunised, mille alusel praegune komisjon valiti. Läbivaatamine näitas, et on vaja muudatusi, mis kajastaksid üldsuse seisukohti ja annaksid iga liikmesriigi valitsusele suurema sõnaõiguse ELis lubatud GMOde loomasöödas või inimtoidus kasutamise üle otsustamisel. Läbivaatamise tulemusel teeb komisjon ettepaneku muuta õigusakte nii, et liikmesriigid saaksid vabamalt otsustada ELis lubatud GMOde toidus või söödas kasutamise üle oma territooriumil.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4777_et.htm

EL pressiteade (21.04.2015): Komisjon kiidab heaks põllumajandustoodete uued müügiedendusprogrammid
Euroopa Komisjon on heaks kiitnud 41 uut programmi, mille eesmärk on edendada põllumajandustoodete müüki ELi ja kolmandate riikide turul. Programmid on koostatud kolmeks aastaks ja nende kogumaksumus on 130 miljoni eurot. Pool sellest summast (65 miljonit eurot) tuleb ELi eelarvest. ELi eelarvest eraldatud summa sisaldab 30 miljoni euro ulatuses täiendavaid ELi vahendeid, mille komisjon tegi kättesaadavaks pärast seda, kui Venemaa kehtestas eelmise aasta augustis ELi toidukaupade suhtes impordikeelu.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4809_et.htm

Trükised:

Euroopa Komisjon (22.04.2015): Teabeleht: Küsimused ja vastused geneetiliselt muundatud organisme käsitleva ELi poliitika kohta
Mis on geneetiliselt muundatud organismid (GMO)? Kuidas ELis GMOsid käsitletakse? Milline on loa andmise menetlus GMOde turuleviimiseks? Kuidas hinnatakse geneetiliselt muundatud toidu ja söödaga seotud riske? Kas kõik ELis lubatud GMOd on tervisele ja keskkonnale ohutud? Millised on hiljuti jõustunud muudatused seoses GMOde kasvatamise lubamisega? Kas ELis juba kasvatatakse GMOsid? Millised GMOd on ELis veel lubatud toidu ja söödana? Kas ELi turul on palju geneetiliselt muundatud toidu ja sööta? Kas geneetiliselt muundatud toit ja sööt on märgistatud?
europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4778_et.htm

EL põllumajandustoodete ja toidu geograafilised tähised ja päritolunimetused:

(23.04.2015): Finocchiona - kaitstud geograafiline tähis Itaalias
Tegemist on salaamiga. Tootes sisalduvate apteegitilliseemnetest (ristiköömned) ja/või -õitest tulenevalt on salaamil iseloomulik apteegitilli lõhn, toote tekstuur on pehme ja vorstiviilud on seetõttu mõnikord kergesti murenevad.
ec.europa.eu/agriculture/quality/door/publishedName.html

(22.04.2015): Patata Rossa di Colfiorito - kaitstud geograafiline tähis Itaalias
ec.europa.eu/agriculture/quality/door/registeredName.html

Keskkond:

Keskkonnapoliitika teadusalane uudiskiri nr 411
Viimasest ajakirja numbrist leiate artiklid järgmistel teemadel: Välja on pakutud ja hinnatud uued biolagunevate jäätmete majandamise kavad ning Uues uuringus on välja toodud karude jahtimise varjatud mõjud nende poegadele
ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/index
_en.htm

Majandus:

EL pressiteade (27.04.2015): Tööjõu uuring 2014 - peaaegu 10 miljonit osalise tööajaga töötajat ELis oleksid soovinud töötada rohkem, kaks kolmandikku neist olid naised
2014.a töötas EL-is osalise tööajaga 44,1 miljonit, neist 9,8 miljonit oleksid soovinud rohkem töötada. See on 22,2% kõigist osalise tööajaga töötajatest ning 4,5% kogu EL tööhõivest. Suur osa neist olid naised (67%).
europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-4860_en.htm

EL pressiteade (22.04.2015): Töötuse määr langes 2014.a enamustes EL regioonides ning varieerusid 2,5% Prahas ja Oberbayernis kuni 34,8% Andaluusias
Peaaegu pooltes EL NUTS2 regioonides registreeriti piirkondliku töötuse määra vähenemine vähemalt 0,5% 2014.a võrreldes 2013. aastaga. Samal ajal regionaalne töötuse määr varieerub piirkondlikult väga palju, olles madalaim Prahas (Tšehhi Vabariik) ja Oberbayernis (Saksamaa) (mõlemas 2,5%), neile järgnesid Tübingen, Oberpfalz, Niederbayern ja Unterfranken (kõik regioonid asuvad Saksamaal ja töötuse määr on alla 3%). Ning skaala teises otsas kõrgeimate töötuse määradega on viis Hispaania regiooni: Andaluusia (34,8%), Kanaarid (32,4%), Ceuta (31,9%), Extremadura (29,8%) ja Castilla-la Mancha (29,0%).
europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-4827_en.htm

Muu info:

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (27.04.2015): Your Europe, Your Say: It is your Europe, take your place!
Noored inimesed soovivad, et neid võetaks poliitiliste otsuste tegemisel kuulda. "Meil on ideed ning me teame, mida me tahame ja vajame" - see oli peamine sõnum Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kuuendal Your Europe, Your Say üritusel, mis toimus 23. - 24. aprillil 2015.
www.eesc.europa.eu/

Euroopa Parlament (24.04.2015): Euroopa Parlamendi täiskogu uudiskiri, 27. - 30. aprill, Strasbourg
Päevakorras: Tragöödiad Vahemeres: saadikud nõuavad elude päästmise nimel tegutsemist, EP liikmed soovivad vähendada kilekottide kasutamist, hääletus täiustatud biokütuste kasutamise edendamiseks, e-Call: hääletusel sõidukite automaatsete hädaabikõnede süsteem, uus kalanduspoliitika: hääletusel eelnõud tagasiheite ja Läänemere kohta, EP liikmed kutsuvad üles ELi alkoholistrateegiat tõhustama, saadikud arutavad uut Euroopa julgeoleku tegevuskava.
www.europarl.ee/et/uudised-ja-sundmused/uudised/uudised-2015/aprill-2015/pr-2015-aprill-03.htmlAllikas: Maainfo.ee

Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
ansambel
Lingid

VÄETISEREGISTER
LINNUPELETUSPALL
TAIMEKAITSE-VAHENDID 2016
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
VIINAMARJAD
TOALILLED
KOMPOST
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
KÖÖGIVILJAD
TOMAT KASVUHOONES
EESTI KARTULISORDID
TAIMEHAIGUSED
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
TAIMEVAHETUS
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.