Aiandus.ee
Avaleht | Teated | Ilm | Kontakt
MAAELUVÕRGUSTIK: Võrgukiri nr 12 (2015-03-25 04:54:41)

TÄNA VÕRGUKIRJAS
:

Toimumas on kaubamärgi "Ehtne Talutoit" infoseminarid·
Euroopa maaeluvõrgustiku info
EUROOPA INFOToimumas on kaubamärgi "Ehtne Talutoit" infoseminarid

Eelmisel aastal töötas Eestimaa Talupidajate Keskliit (ETKL) välja kaubamärgi "Ehtne Talutoit" - talutoit.ee.

Kaubamärgise väljatöötamiseks saadi vahendid turuarenduse toetusest ning praeguseks on jõutud nii kaugele, et käiakse maakondades märgise taotlemise võimalusi tutvustamas.

Seminarid toimuvad ajavahemikul 19. märtsist kuni 25. aprillini erinevais Eestimaa paigus. Osa seminare toimuvad piirkondlike OTT võrgustike juures.

Loe artiklit täismahus SIIT


INFOKS:

24. märtsil toimub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise meedet tutvustav infopäev algusega kell 11 Põllumajandusministeeriumi suures saalis Tallinnas. Rohkem infot Põllumajandusministeeriumi veebilehel - www.agri.ee/et/maapiirkonnas-majandustegevuse-mitmekesistamise-meedet-tutvustav-infopaev-24-marts-2015

24. - 25. märtsil korraldab Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo koostöös Põllumajandusministeeriumi ja PRIAga LEADER kohalike tegevusgruppide esindajatele kahepäevase infopäeva LEADER-meetme rakendamise teemadel. Info ja registreerimine Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

25. - 26. märtsil toimub kohalike omavalitsuste iga-aastane koolitusüritus - Linnade ja Valdade Päevad 2015. Rohkem infot www.taveco.ee/sundmused-view/linnade-ja-valdade-paevad/

27. märtsil toimub infopäev kõikidele huvilistele, kes soovivad või plaanivad osaleda 19. juulil toimuval üle-eestilisel avatud talude päeval. Info ja registreerimine infopäevale (kuni 25.03 kell 12) Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

27. märtsil toimub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 seirekomisjoni 6. istung Põllumajandusministeeriumi suures saalis. Rohkem infot maainfo.ee/index.php

Ajavahemikus 19. märtsist kuni 25. aprillini toimuvad Eesti piirkondlike otse tootjalt tarbijatele võrgustike juures kümme piirkondlikku seminari teemal "Uued tööriistad talutootjatele turundamisel ja turustamisel" , kus tutvustatakse Eestimaa Talupidajate Keskliidu loodud katuskaubamärki Ehtne Talutoit taotlemistingimusi. Esimene kohtumine toimub 19. märtsil kell 18.00 Pärnus, Loodus- ja Tehnikamajas. Rohkem infot Maamajanduse infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

EELINFO:

1. aprillil korraldab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) konverentsi "Maaelufoorum 2015", mille seekordseks teemaks on ühistegevuse rahvusvaheline kogemus. Rohkem infot ja registreerimine EPKK veebilehel epkk.ee/uudised2/kutse-maaelufoorumile-2015-uhistegevuse-rahvusvaheline-kogemus/

Kuni 1. aprillini saab esitada taotlusi kohaliku omaalgatuse programmist toetuse saamiseks . Programmist saab taotleda toetusi kahest erinevast meetmest: kogukonna arenguks ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamiseks. 2. - 12. märtsini toimuvad infopäevad erinevates Eestimaa linnades. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIKU INFO

UUDISED:

Ilmunud on Euroopa maaelu arengu võrgustiku märtsikuine uudiskiri.

Link uudiskirjale koos sisututvustusega Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php

SÜNDMUSED:

23. - 26. märtsil toimub konverents toidu ja kiiresti rikneva kauba logistiliste lahenduste väljatöötamiseks, kus osaleb Eestist Bo Technologies OÜ - maainfo.ee/index.php.

26. märtsil toimub Euroopa maaeluvõrgustiku 1. seminar perioodil 2014-2020 "Huvipoolte kaasamine maaelu arengusse". Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/index.php

27. märtsil korraldab Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunkthuvipoolte kaasamise temaatilise allrühma 2. koosoleku - maainfo.ee/index.php

INFO EUROOPAST Euroopa Liidu ürituste KALENDER - veebileht:http://europa.eu/eucalendar/ Üritused:

23. - 24. märtsil toimub Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komitee istung, Brüsselis Belgias
www.europarl.europa.eu/committees/et/agri/home.html

23. - 24. märtsil korraldab Euroopa Komisjoni Keskkonna peadirektoraat Euroopa 4. veekonverentsi (4th European Water Conference) Brüsselis Belgias
ec.europa.eu/environment/water/2015conference/index_en.htm

25. märtsil toimub Euroopa Parlamendi täiskogu istung, Brüsselis Belgias
www.europarl.europa.eu/plenary/et/home.html

25. märtsil saab Lätis kokku Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee huvigrupp, et arutada maa- ja linnapiirkonna majanduskasvu ja sotsiaalse edu teemal
www.eesc.europa.eu/

31. märtsil toimub Brüsselis iga-aastane põllumajanduse tuleviku-alane foorum (Forum for the Future of Agriculture - FFA 2015 ), mis sel aastal keskendub EL põllumajandustootmise tulevikule, keskkonnahoiule ja tarbija heaolule.
maainfo.ee/index.php

10. - 12. aprillini toimub Poolas VII Rahvusvaheline maaturismi ja agro-turismi mess "AGROTRAVEL"
maainfo.ee/index.php

13. aprillil korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avaliku kuulamise teemal "Maaelu arengu programmid - protsess ja püüdlused" (Rural Development Programmes - Process and Aspirations) Brüsselis Belgias
www.eesc.europa.eu/

15. - 16. aprillil toimub konverents "Maaelu ja põllumajanduse nõuandesüsteemid: Euroopa võrgustumise parimad praktikad ja kogemused" (Rural and Agricultural Advisory Systems (RAAS): Best Practices and Experiences for European Networking), Riias Lätis
eu2015.lv/events/political-meetings/konference-lauku-un-lauksaimniecibas-konsultaciju-sistemas-labaka-prakse-un-pieredze-sadarbibai-eiropa-2015-04-15

Põllumajandus ja toidu tootmine: Uudised:

Euroopa Komisjon - põllumajanduse ja maaelu areng (23.03.2015): Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispank soodustavad põllumajandustootjate ligipääsu laenudele
Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispank tutvustasid põllumajanduse garantii instrumendi mudelit, mis aitaks lihtsustada põllumajandustootjate ja teiste maapiirkonna ettevõtete ligipääsu rahastamisele. Mudelit saavad liikmesriigid kasutada näiteks maaelu arengu programmidest rahastatavate finantsinstrumentide puhul.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4647_en.htm

Euroopa Komisjon - põllumajanduse ja maaelu areng (19.03.2015): Euroopa Komisjon teeb ettepaneku pikendada otsetoetuste taotluste esitamise tähtaega
Komisjon on teinud ettepaneku pikendada otsetoetuste taotluste esitamise tähtaega ühe kuu võrra - 15. juunini. Varasemalt on taotluste esitamise tähtaeg olnud 15. mai. See kehtiks ka ühise põllumajanduspoliitika teise samba pindalapõhiste toetuste kohta.
ec.europa.eu/agriculture/newsroom/197_en.htm

Euroopa Komisjon - põllumajanduse ja maaelu areng (17.03.2015): Koolipuuvilja programmile on 2015/2016 õppeaastaks kokku lepitud 150 miljoni euro eraldamine
Koolipuuvilja programmile on 2015/2016 õppeaastaks kokku lepitud riiklikud jaotused 150 euro jagamiseks liikmesriikide vahel. Programmiga püütakse jõuda 12 miljoni lapseni 25 EL liikmesriigis ning seda programmi kaasrahastavad liikmesriigid kokku 32 miljoni euroga.
ec.europa.eu/agriculture/newsroom/196_en.htm

Keskkond:

Keskkonnapoliitika teadusalane uudiskiri nr 408
Viimases ajakirja numbris leiate artiklid järgmistel teemadel: Laevade tekitatud naftareostused - välja on töötatud uus ohtude kaardistamise meetod ning Üleujutuste strateegiate parendamisel võiks abi olla sotsiaal-demograafilistest andmetest.
ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/index_en.htm

Majandus:

Euroopa Komisjoni Esindus Eestis (18.03.2015): Euroopa Komisjon asub maksustamist läbipaistvamaks muutma, et võidelda äriühingu tulumaksu vältimise vastu
Euroopa Komisjon tutvustas maksustamise läbipaistvust käsitlevat meetmepaketti, mis on osa ambitsioonikast tegevuskavast, et võidelda äriühingu tulumaksu vältimise ja kahjuliku maksukonkurentsi vastu ELis.
ec.europa.eu/estonia/news/2015/150318_maksustamise_
labipaistvus_et.htm

Muu info:

EL pressiteade (24.03.2015): Kui ohutud on meie teed? Komisjoni 2014. aasta liiklusohutuse statistika osutab olukorra mõningasele paranemisele
Kahel eelmisel aastal on Euroopa maanteedel hukkunud inimeste arv märkimisväärselt kahanenud, seepärast on esimesed aruanded 2014. aasta liiklussurmade kohta pettumust valmistavad. Täna avaldatud andmete kohaselt on liiklussurmade arv vähenenud võrreldes 2013. aastaga vaid ligikaudu 1%. Nii 2012. kui ka 2013. aastal oli vähenemine 8%. Kõigis 28 ELi liikmesriigis hukkus statistika kohaselt 2014. aastal 25 700 inimest. Kuigi see on 5700 võrra vähem kui 2010. aastal, jääb see seatud eesmärgist kaugele maha.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4656_et.htm

EL pressiteade (23.03.2015): Tarbijate ohutuse tagamiseks kõrvaldati Euroopa Liidu turult 2014. aastal peaaegu 2500 ohtlikku toodet
Euroopa Komisjon avaldas uued andmed, mille kohaselt takistati 2014. aastal ELi turule jõudmast või kõrvaldati ELi turult peaaegu 2500 toodet alates mänguasjadest kuni mootorsõidukiteni, sest neid peeti ELi tarbijate jaoks ohtlikuks. Euroopa Komisjon ja ELi liikmesriigid on teinud juba 12 aastat koostööd tagamaks, et Euroopa turgudel müüdavad tarbekaubad oleksid ohutud. Toiduks mittekasutatavatest ohtlikest toodetest teatamiseks kasutavad nad kiire teabevahetuse süsteemi.
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4627_et.htm

EL pressiteade (20.03.2015): Rahvusvaheline õnnepäev - kui rahulolevad on inimesed oma eluga ELis? - Uus multi-dimensionaalne andmete kogumine
Üle Euroopa küsiti inimestelt, kui rahul nad oma eluga on. Eluga rahulolu sai hinnata skaalal 0-st (üldse ei ole rahul) kuni 10-ni (täiesti rahul). Ligikaudu 80% elanikest, kes on 16-aastased ja vanemad, hindasid oma üldist eluga rahuolu hindele 6 ja kõrgemaks, keskmine hinne rahulolule on 7,1.
europa.eu/rapid/press-release_STAT-15-4634_en.htmAllikas: Maainfo.ee

Sisselogimine
Kasutaja
Parool
 - Registreeru
Reklaam
ansambel
Lingid

VÄETISEREGISTER
LINNUPELETUSPALL
TAIMEKAITSE-VAHENDID 2016
PUUVILJATAIMEDE KAHJUSTAJAD
VIINAMARJAD
TOALILLED
KOMPOST
OHUSTAVATE VÕÕRLIIKIDE NIMEKIRI
KÖÖGIVILJAD
TOMAT KASVUHOONES
EESTI KARTULISORDID
TAIMEHAIGUSED
EESTI TAIMED
EESTI SORDIVARAMU
TAIMEVAHETUS
SOOVITUSSORTIMENT
TURUSTAMISE STANDARDID
      Kui Sa oma aiamuredele mujalt lahendust ei leidnud, küsi foorumist
© Aiandus.ee Kõik õigused kaitstud. Selle portaali ühtki osa ei tohi jäljendada ega kasutada muudes väljaannetes ilma Aiandusinfo Oü haldaja kirjaliku loata.